Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

23 Ianuarie, 2018

Autorizarea generală

Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar

Notificarea este definită de Legea comunicaţiilor electronice drept o declaraţie depusă de către o persoană fizică sau juridică către autoritatea de reglementare, ce cuprinde intenţia de a începe furnizarea reţelelor şi/sau serviciilor de comunicaţii electronice şi un set minim de informaţii necesare pentru a ţine Registrul public al furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice.

Procedura notificării este staibiltă de legea susmenţionată şi Regulamentul privind regimul de autorizare generală şi eliberare a licenţelor de utilizare a resurselor limitate pentru furnizarea reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice, care a intrat în vigoare la 15 septembrie 2008, fiind ulterior modificat. În noua sa redacţie este în vigoare din 4 februarie 2011. Serviciile legate de notificare sunt oferite de Agenţie în mod gratuit.

Conform procedurii, persoana fizică sau juridică care intenţionează să furnizeze reţele şi/sau servicii publice de comunicaţii electronice urmează să depună la Agenţie o notificare cu privire la această intenţie cu cel puţin 7 zile înainte de începerea activităţii. Notificarea se realizează prin completarea Formularului-tip al notificării (anexa nr.2 la Regulament) şi a Fişei (anexa nr.3 la Regulament) de descriere abstractă a reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice, documente elaborate şi aprobate de Agenţie. Solicitantul poate obţine aceste documente la sediul Agenţiei sau de pe pagina de Internet a acesteia.

Formularul-tip al notificării include informaţia ce urmează a fi comunicată de persoana fizică sau juridică care intenţionează să furnizeze reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice pentru a beneficia de regimul de autorizare generală. Aceste informaţii sunt grupate în următoarele categorii:
a) datele necesare pentru identificarea furnizorului şi comunicarea eficientă cu acesta;
b) descrierea abstractă a tipurilor de reţele sau servicii pe care persoana intenţionează să le furnizeze;
c) data estimativă a începerii activităţii.

Transmiterea notificării şi a documentelor către sediul Agenţiei se efectuează în unul din următoarele moduri:
a) prin depunere, personal sau de către un reprezentant legal al furnizorului ori al persoanei care intenţionează să furnizeze reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice, sub luare de semnătură;
b) prin serviciul de trimitere poştală recomandată cu confirmare de primire;
c) printr-un înscris în formă electronică, căruia i s-a aplicat o semnătură digitală autentică, bazată pe un certificat al cheii publice, nesuspendat sau nerevocat la momentul respectiv.

Notificarea se consideră realizată în cazul în care au fost îndeplinite toate cerinţele ce ţin de transmiterea, forma şi conţinutul notificării. În cazul în care nu sînt îndeplinite aceste cerinţe, Agenţia, în termen de 7 zile de la data transmiterii notificării, va cere în scris persoanei ce a transmis notificarea îndeplinirea acestora.

Agenţia, în cel mult 7 zile de la notificarea începerii activităţilor în domeniul comunicaţiilor electronice, eliberează Declaraţia informativă - tip (anexa nr.4 la Regulament) ce confirmă depunerea notificării de către solicitant, înscrierea acestuia în Registrul public al furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice, cît şi eliberarea condiţiilor autorizării generale.

Orice modificare a datelor incluse în notificarea iniţială trebuie să fie notificată Agenţiei în termen de 10 zile. Furnizorii de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice care au intenţia de a-şi sista activitatea sînt obligaţi să notifice Agenţia şi să informeze utilizatorii asupra acestui fapt cu cel puţin 30 de zile înainte de data sistării activităţii.

Furnizorul poate renunţa la dreptul acordat prin autorizarea generală depunînd la Agenţie o cerere de renunţare (anexa nr.5 a Regulamentului).

Persoana care a realizat notificarea în condiţiile prevăzute de lege este autorizată să furnizeze doar tipurile de reţele şi/sau servicii indicate în notificare, avînd toate drepturile şi obligaţiile stabilite de lege şi expuse în condiţiile autorizării generale. Furnizorul de reţele de comunicaţii electronice are dreptul de a utiliza aceste reţele pentru difuzarea sau retransmisia programelor audiovizuale numai după parcurgerea procedurilor de autorizare prevăzute de legislaţia din domeniul audiovizualului.

Informaţii suplimentare: Morari Aliona, tel. 022-251-315, e-mail: aliona.morari@anrceti.md.

Ultima actualizare: 14/05/2014