Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

21 Aprilie, 2018

Permise tehnice pentru staţiile de radiocomunicații

Versiune pentru tiparVersiune pentru tipar

Permisul tehnic reprezintă actul ce atestă dreptul de utilizare, cu respectarea anumitor parametri tehnici, a uneia sau mai multor staţii de radiocomunicaţii pe frecvenţele sau canalele radio asignate. Conform Legii comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15.11.2007, acesta se eliberează de către ANRCETI. Procedura este stabilită de Instrucţiunea privind obţinerea permisului tehnic pentru staţiile de radiocomunicaţii, act de reglementare aprobat de Consiliul de administraţie al ANRCETI. Ea a intrat în vigoare la 28.10.2008.

Permisul tehnic se eliberează de către ANRCETI pentru pentru următoarele tipuri de staţii de radiocomunicaţii:
a) utilizate pentru necesităţi corporative şi individuale: (staţii pentru radioamatori, CB (Citizen Band), taxi, reţele electrice, sisteme de pază, etc.) transmisii ocazionale, inclusiv prin satelit, tehnologie asociată;
b) utilizate pentru reţele de radioreleu în cadrul reţelelor de comunicaţii electronice.

Pentru tipurile susmenţionate de staţii de radiocomunicaţii utilizarea canalelor sau frecvenţelor radio este permisă fără obţinerea licenţei de utilizare a canalelor şi frecvenţelor radio.

ANRCETI eliberează permisul tehnic în termen de 10 zile de la data înregistrării cererii. Ea se completează în baza cererii-tip din anexa nr.1 a instrucţiunii susmenţionate. La cerere se anexează următoarelor documente:
a) avizul Centrului Naţional pentru Frecvenţe Radio (CNFR) care include rezultatul selectării, calculului şi coordonării canalului sau frecvenţei radio solicitate spre utilizare;
b) proiectul tehnic al staţiei (staţiilor) de radiocomunicaţii, aprobat de CNFR;
c) certificatul de conformitate a mijloacelor radioelectronice de emisie, eliberat de organul de certificare a produselor din domeniul telecomunicaţiilor, în copie;
d) avizul de coordonare a amplasamentului staţiei (staţiilor) de radiocomunicaţii, eliberat de serviciul sanitar-epidemiologic, în copie;
e) procesul-verbal al măsurărilor tehnice ale staţiei (staţiilor), întocmit de CNFR;
f)  certificat de radioamator (se eliberează de către Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, acest certificat se prezintă numai pentru serviciul de radioamator).

Perioada de valabilitate a permisului tehnic este de:
1. pentru staţiile de radioreleu utilizate în cadrul reţelelor de telefonie mobilă – 15 ani;
2. staţiile pentru radioamatori – 3 ani;
3. pentru alte tipuri de staţii de radiocomunicaţii – 5 ani.

Permisele tehnice se eliberează de către ANRCETI fără plată. Solicitanţii de permise tehnice achită doar plăţile pentru serviciile ce li se oferă de CNFR. Conform Legii comunicaţiilor electronice, metodologia de calcul al tarifelor utilizate de CNFR se aprobă de organul central de specialitate şi se publică în Monitorul Oficial.

Până la la intrarea în vigoare a Legii comunicaţiilor electronice (14 martie 2008) utilizarea staţiilor de radiocomuncaţii se făcea în baza autorizaţiilor eliberate de Inspectoratul de Stat al Comunicaţiilor. În temeiul legii susmenţionate acesta a fost reorganizat în Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio, iar eliberarea permiselor tehnice pentru utilizarea staţiilor de radiocomuncaţii a fost pusă în sarcina ANRCETI.

Notă: Autorizaţiile tehnice eliberate de Inspectoratul de Stat al Comunicaţiilor pînă la data intrării în vigoare a Instrucţiunii privind obţinerea permisului tehnic pentru utilizarea staţiilor de radiocomunicaţii se consideră valabile pînă la expirarea termenului pentru care au fost eliberate.

Informaţii suplimentare la tel: 022-251-310, e-mail: andrian.turcan@anrceti.md.

Ultima actualizare: 13/12/2016