Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

23 Iunie, 2024

Condiţii generale de licenţă

Aprobate prin hotărârea
Consiliului de Administraţie al ANRCETI
nr. 38 din 08.12.2008

CONDIŢII GENERALE DE LICENŢĂ*

pentru utilizarea resurselor de numerotare în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice

I. DISPOZIŢII GENERALE

1. Condiţiile generale de licenţă pentru utilizarea resurselor de numerotare în scopul furnizării reţelelor și serviciilor publice de comunicaţii electronice, în continuare denumite condiții generale, sunt elaborate de către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei, în continuare denumită ANRCETI.
2. Condițiile generale constituie anexă la licența de utilizare a resurselor de numerotare eliberate de către ANRCETI în scopul furnizării reţelelor și serviciilor publice de comunicaţii electronice şi este parte integrantă a acesteia.
3. Condițiile generale stabilesc cerinţele necesare pentru valabilitatea licenţei şi conţin cerinţe care urmează a fi respectate, obligatoriu, de către titularul licenței de utilizare a resurselor de numerotare la furnizarea reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice.
4. Pot face obiectul unei licențe de utilizare a resurselor de numerotare: un număr, mai multe numere, un bloc de numere sau mai multe blocuri de numere, în continuare denumite resurse de numerotare, din Planul Național de Numerotare telefonică al Republicii Moldova, aprobat prin Ordinul Ministerului Tehnologiilor Informaţiei şi Comunicaţiilor nr.15 din 04 martie 2010, în continuare denumit PNN.
5. Condițiile generale includ, în principal, drepturi, obligații și condiții vizând utilizarea resurselor de numerotare atribuite prin licență.

II. AUTORITATEA LICENŢEI

6. Licenţa de utilizare a resurselor de numerotare, în continuare denumită licența, atestă dreptul, exclusiv, al titularului acesteia de a utiliza, pe teritoriul Republicii Moldova, resursele de numerotare atribuite prin licență conform PNN.
7. Licenţa atestă dreptul titularului acesteia de a utiliza resursele de numerotare atribuite prin licență pentru furnizarea rețelelor și/sau serviciilor publice de comunicaţii electronice cu respectarea obligatorie a prezentelor condiţii generale, legislaţiei şi
reglementărilor în vigoare aplicabile activităţii desfăşurate, după caz, a condițiilor speciale de licență pentru utilizarea resurselor de numerotare, emise pentru categorii specifice de resurse de numerotare prevăzute în PNN.
8. Titularul licenţei are dreptul cesionării drepturilor de utilizare a resurselor de numerotare cuprinse în licenţa, integral sau parţial, în conformitate cu reglementările în vigoare cu privire la cesionarea drepturilor oferite prin licenţă. Cesionarea licenței nu trebuie să conducă la schimbarea destinaţiei de utilizare a resurselor de numerotare.

III. CONDIȚII DE UTILIZARE A RESURSELOR DE NUMEROTARE

9. Principalele condiţii de utilizare a resurselor de numerotare sunt următoarele:
1) resursele de numerotare sunt resurse limitate aflate în proprietatea publică a statului şi nu pot fi obiect al vânzării-cumpărării;
2) resursele de numerotare pot fi utilizate de către titularul licenței sau, după caz, de către furnizorul căruia i-a fost transferat dreptul de utilizare a anumitor resurse de numerotare, prin procedura de portare, doar pentru furnizarea serviciilor pentru care i-au fost atribuite conform PNN;
3) licența sau resursele de numerotare incluse în licență nu se pot transfera în mod direct între furnizori fără acordul ANRCETI, cu excepţia portabilităţii numerelor;
4) toate blocurile de numere prevăzute în licență trebuie activate în termen de cel mult 12 luni de la data atribuirii acestora, titularul licenței având obligaţia de a notifica în acest sens ANRCETI, în termen de 30 de zile de la data activării resurselor de numerotare;
5) se interzice transmiterea/asignarea resurselor de numerotare din PNN atribuite prin licență și/sau utilizarea permanentă a acestora în afara teritoriului Republicii Moldova sub orice formă: prin intermediul cartelelor SIM, USIM, R-UIM, comunicații M2M, DID - în calitate de numere virtuale etc.
10. Titularul licenței are obligația:
1) să utilizeze, în mod eficient, resursele de numerotare atribuite prin licenţă, în funcție de caracteristicele serviciului ce urmează a fi furnizat prin intermediul numerelor respective, în conformitate cu prevederile legislaţiei şi reglementărilor în vigoare;
2) să transmită/asigneze în mod direct, utilizatorilor finali numere atribuite prin licenţă în scopul utilizării de către aceștia a serviciilor publice de comunicaţii electronice;
3) să asigure, în reţeaua proprie portabilitatea numerelor, astfel încât orice număr eligibil din reţeaua proprie să poată fi portat către o reţea eligibilă a unui alt furnizor, iar orice număr eligibil din reţeaua unui alt furnizor să poată fi portat în reţeaua eligibilă proprie, în conformitate cu Regulamentul privind portabilitatea numerelor, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 34 din 01.12.2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.16-18, art.58), în continuare denumit Regulamentul nr. 34/2011, Condiţiile tehnice şi comerciale pentru implementarea portabilităţii numerelor în Republica Moldova, aprobate prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 8 din 26.02.2013, alte acte emise în acest sens;
4) să semneze, cu administratorul Bazei de date centralizate, Acordul–general-tip de organizare, operare, administrare şi întreţinere a bazei de date centralizate pentru implementarea şi realizarea portabilităţii numerelor în Republica Moldova, aprobat prin
Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 16 din 09.04.2013, cu cel puţin 10 zile înainte de la data activării numerelor atribuite prin licență;
5) să asigure, înainte de a retransmite/reasigna un număr, perioada minimă de carantină de 2 luni, stabilită prin Procedura privind administrarea resurselor de numerotare telefonică aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr.58 din
21.12.2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.257-258, art.1018), în continuare denumită Hotărârea nr. 58/2010;
6) să realizeze și actualizeze o evidență detaliată privind utilizarea resurselor de numerotare atribuite prin licență, în conformitate cu legislația și reglementările în vigoare, astfel încât să poată oferi toate informațiile solicitate de către ANRCETI, în vederea exercitării atribuțiilor legale;
7) să transmită către ANRCETI, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an de gestiune, raportul privind utilizarea, în anul anterior, a tuturor resurselor de numerotare atribuite prin licență;
8) să achite tariful de utilizare a resursele de numerotare atribuite de către ANRCETI în termenii, condițiile și mărimea stabilită de legislația și reglementările în vigoare emise în acest sens.
11. Titularul licenței, sau după caz, furnizorul căruia i-a fost transferat, prin procedura de portare, dreptul de utilizare a anumitor resurse de numerotare, are obligaţia:
1) să respecte prezentele condiţii generale, prevederile legislaţiei şi reglementărilor în vigoare aplicabile activităţii desfăşurate, după caz, a condiţiilor speciale de licență pentru utilizarea resurselor de numerotare emise pentru categorii specifice de resurse de numerotare prevăzute în PNN;
2) să întreprindă toate măsurile necesare pentru a asigura utilizarea resurselor de numerotare, conform destinației și formatului prevăzut în PNN, prevederilor prezentelor condiții generale, condițiilor speciale de licență, reglementărilor privind regimul de autorizare generală și licențiere pentru furnizarea reţelelor şi a serviciilor publice de comunicaţii electronice, ale altor reglementări specifice emise de către ANRCETI;
3) să respecte principiul nediscriminării față de alți furnizori în ceea ce privește blocurile/secvențele de numere utilizate pentru accesul la numerele atribuite prin licență și la numerele din PNN atribuite acestor furnizori;
4) să nu modifice/schimbe numărul transmis/asignat utilizatorului final decât în cazuri justificate şi în condiţiile stabilite de ANRCETI;
5) să nu permită rutarea apelurilor către numerele pentru care a fost suspendat sau revocat dreptul de utilizare conform informaţiei publicate de ANRCETI pe pagina sa Internet sau comunicate în scris titularului de licenţă, cu excepţia cazurilor prevăzute de Regulamentul nr. 34/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
6) să asigure interoperabilitatea serviciilor destinate utilizatorilor finali, inclusiv a resurselor destinate serviciilor de reţele inteligente sau a serviciului de roaming pentru utilizatorii serviciilor publice de comunicații electronice mobile celulare terestre, aflaţi în roaming în străinătate.
12. Titularul licenței, sau după caz, furnizorul căruia i-au fost transferat, prin procedura de portare, dreptul de utilizare a anumitor resurse de numerotare, are obligaţia să asigure abonaţilor următoarele drepturi:
1) de a utiliza numărul transmis/asignat în condiţiile stabilite de furnizorul de servicii publice de comunicaţii electronice şi în conformitate cu legislaţia şi reglementările în vigoare;
2) de a-și păstra numărul transmis/asignat (modificarea/schimbarea numărului, din iniţiativa titularului de licenţă, se realizează în cazuri justificate, după notificarea abonatului, cu cel puţin 30 de zile înainte, asigurând în mod gratuit, o perioadă de cel puțin 15 zile după modificarea/schimbarea numărului, transmiterea de mesaje vocale cu privire la modificarea/schimbarea numărului către terții care apelează vechiul număr);
3) de a-şi păstra numărul transmis atunci când schimbă furnizorul de servicii publice de comunicaţii electronice (portarea numărului) în condiţiile reglementărilor emise în acest sens;
4) de a solicita schimbarea numărului asignat în condiţiile în care acesta este apelat din greşeală sau abuziv, în mod frecvent;
5) de a i se include, sau nu, numărul transmis în bazele de date necesare în vederea prestării serviciilor de informaţii privind abonaţii sau a registrelor abonaților, precum și indicarea corectă a datelor personale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare emise în acest sens;
6) de a accesa numerele destinate serviciilor de informaţii privind abonaţii, după caz, a serviciilor cu tarif special ”Premium rate” și numerele cu acces gratuit pentru utilizatorul apelant (prestarea serviciului/serviciilor de urgență, serviciilor armonizate cu caracter social, Freephone etc.), prevăzute de PNN şi atribuite furnizorilor prin licenţă, în conformitate cu legislaţia şi reglementările în vigoare;
7) de a informa abonaţii/utilizatorii finali (prin includerea în contract şi/sau în condiţiile de furnizare şi utilizare a serviciilor publice de comunicaţii electronice) vizând interdicţia modificării formatului sau destinaţiei resurselor de numerotare prin care se realizează accesul la serviciile publice de comunicaţii electronice contractate.

IV. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ANRCETI

13. ANRCETI este în drept, în limitele competenţei sale și în condiţiile stabilite de legislaţia în vigoare:
1) să exercite monitorizarea şi controlul respectării de către titularul licenţei a prezentelor condiţii generale;
2) să aibă acces la documentele ce ţin de utilizarea resurselor de numerotare, inclusiv la informaţia ce prezintă secret comercial, asigurând confidenţialitatea acestora în condiţiile legii, cu excepţia documentelor ce conţin date cu caracter personal;
3) să ceară titularului licenţei executarea deciziilor sale emise în limitele competenţei sale;
4) să publice orice informaţie prezentată de către titularul licenţei, cu excepţia cazului când informaţia este desemnată ca fiind secretă sau confidenţială;
5) să aplice sancţiuni, potrivit prevederilor legislaţiei în vigoare, titularului licenţei pentru nerespectarea prezentelor condiţii generale, cu excepţia cazurilor când nerespectarea acestora a fost determinată de circumstanţe care nu depind de voinţa titularului licenței, inclusiv situaţii excepţionale, acte sau omisiuni ale unui terţ pe care titularul licenţei nu le poate influenţa.
14. ANRCETI este în drept să opereze modificări în prezentele condiţii generale în următoarele cazuri:
1) modificarea legislaţiei și reglementărilor în vigoare;
2) necesitatea respectării deciziilor organizaţiilor şi organismelor internaţionale cuprinse în tratatele/acordurile la care Republica Moldova este parte;
3) în alte cazuri prevăzute de legislaţie.

V. CONDIŢII DE LICENŢIERE

15. Licenţa pentru utilizarea resurselor de numerotare nu înlocuieşte alte licenţe sau autorizări care sunt necesare, potrivit legislaţiei Republicii Moldova în vigoare din domeniul comunicații electronice, precum și din alte domenii decât comunicaţiile electronice, pentru desfăşurarea activităţii titularului licenţei în Republica Moldova pe perioada de valabilitate a licenţei de utilizare a resurselor de numerotare.
16. Licenţa poate fi suspendată în conformitate cu prevederile Legii cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător nr. 235-XVI din 20.07.2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.126-130, art.627), în continuare denumită Legea nr.235/2006. Drept temei pentru realizarea acţiunilor de suspendare a licenţei servesc prevederile art. 31 alin. (1) din Legea comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.51-54, art.155), în continuare denumită Legea nr. 241/2007, în corelare cu art. 20 din Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător nr.451-XV din 30.07.2001 {(Republicată: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.26-28, art.95) (Publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.108-109, art.836)}, în continuare denumită Legea nr. 451/2001.
17. Licenţa poate fi revocată/retrasă în conformitate cu prevederile Legii nr.235/2006. Drept temei pentru realizarea acţiunilor de revocare/retragere a licenţei servesc prevederile art. 31 alin. (2) şi alin. (5) din Legea nr. 241/2007 în corelare cu art. 21 din Legea nr. 451/2001.
18. Licenţa îşi pierde valabilitatea în cazurile prevăzute de art. 31 alin. (3) din Legea nr. 241/2007 şi art. 15 alin. (7) din Legea nr. 451/2001.
19. Titularul licenţei nu este în drept să transmită/revândă altei persoane licenţa sau copia de pe aceasta, sau resursele de numerotare atribuite prin licenţa, excepţie fiind dreptul de utilizare a acestor resurse prin cesionare, în conformitate cu prezentele condiţii generale, legislaţia şi reglementările în vigoare.
20. Termenul de valabilitate a licenţei este de 10 ani de la data eliberării, incluzând şi termenul pentru care a fost suspendată licenţa, cu excepţia:
1) licenţelor, eliberate titularilor de licenţe de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio în situaţia în care numărul acestora este limitat, pentru care termenul de valabilitate este de 15 ani;
2) licenţelor solicitate pe un termen mai mic de 10 ani, pentru care termenul de valabilitate este cel solicitat.
21. La expirarea perioadei de valabilitate, licenţa poate fi reînnoită, prin emiterea, în condiţiile legislației în vigoare, a unei noi licențe pentru o perioadă similară în baza cererii depuse cu cel puțin 30 zile înainte de data expirării acesteia.
22. În cazul în care i se revocă licenţa, titularul de licenţă nu mai poate beneficia de licenţă de utilizare a resurselor de numerotare pentru acelaşi tip de reţea sau serviciu pe o perioadă cuprinsă între 3 luni şi un an de la data revocării.

VI. RESPONSABILITĂŢI

23. Nerespectarea prezentelor condiţii generale, a legislaţiei aplicabile utilizării resurselor de numerotare, care fac obiectul licenţei de utilizare a resurselor de numerotare conduce la aplicarea sancţiunilor prevăzute de legislaţia şi reglementările în vigoare.
24. Nu se vor aplica sancţiuni dacă nerespectarea prezentelor condiţii generale se datorează unor circumstanţe pe care titularul licenţei nu le poate influenţa, inclusiv calamităţi naturale, război, acţiunile sau omisiunile unei terţe părţi şi alte evenimente excepţionale.

VII. DISPOZIŢII FINALE

25. Prezentele condiţii generale se interpretează de către ANRCETI şi se aplică în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.
26. Orice caz de neînţelegere a drepturilor şi obligaţiilor stabilite în prezentele condiţii generale se soluţionează în corespundere cu legislaţia Republicii Moldova în instanţele de judecată ale Republicii Moldova.
27. Prezentele condiţii generale sunt considerate limitative şi obligatorii, minimale sau maximale, după caz.
28. Prezentele condiţii generale se completează de drept cu dispoziţiile legislaţiei şi reglementările Republicii Moldova în vigoare emise în acest sens. 
În cazul în care orice prevedere a prezentelor condiții generale este sau devine ilegală, nulă sau inaplicabilă, aceasta nu va afecta legalitatea, validitatea sau aplicabilitatea oricărei alte prevederi ale prezentelor condiții generale, prin urmare, va rămâne în întregime legală, valabilă şi aplicabilă.

* Modificate prin HCA ANRCETI nr.02 din 05.02.2015, în vigoare 05.02.2015.

Ultima actualizare: 7/07/2016