Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

23 Iunie, 2024

Relații internaționale

În relaţiile sale internaţionale, ANRCETI se ghidează de următorul principiu de bază: cooperarea activă pe plan internaţional contribuie la îmbunătăţirea procesului de reglementare şi creează precondiţii pentru o dezvoltare rapidă a sectoarelor reglementate de ea: comunicaţii electronice, tehnologia informaţiei și comunicaţii poştale.

După semnarea la 27 iunie 2014 a Acordului de Asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană și aprobarea de către Guvern a Planului Naţional de implementare a acordului respectiv pentru anii 2014 - 2016, ANRCETI s-a angajat în realizarea sarcinilor legate de aducerea procesului de reglementare a domeniilor din competența sa în concordanță cu cerințele acquis-ului comunitar. În această activitate ANRCETI se ghidează de principiile cadrului comunitar de reglementare, care prevede o abordare uniformă, flexibilă şi armonizată a reglementării pieţelor de comunicaţii electronice și de servicii poștale.

Una din principalele platforme care ajută ANRCETI să implementeze prevederile Acordului de Asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană, care a intrat în vigoare la 1 iulie 2016, este Parteneriatul Estic (PaE). În cadrul acestui organism, autorităţile de reglementare în domeniul comunicaţiilor electronice din ţările PaE (Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, R. Moldova şi Ucraina), au constituit, în septembrie 2012, la o reuniune desfășurată la Chișinău Grupul autorităților de reglementare din țările Parteneriatului Estic (EaPeReg). Grupul EaPeReg are menirea de a oferi suportul necesar autorităților de profil din ţările PaE în procesul de armonizare a legislaţiilor naţionale cu cadrul de reglementare al UE.

ANRCETI participă și la alte proiecte de nivel internaţional, european, regional şi bilateral ce vizează sectoarele reglementate de ea. Reprezentaţii Agenţiei iau parte, de asemenea, la reuniunile organizate de organismele internaţionale, europene şi regionale de specialitate în care Republica Moldova este membru: Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor (UIT)Uniunea Poştală Universală (UPU)Grupul european al reglementatorilor în domeniul serviciilor poştale (ERGP),  Conferinţa Europeană a Administraţiilor de Poştă şi Telecomunicaţii (CEPT)Reţeaua Reglementatorilor Francofoni (FRATEL)Comunitatea regională în domeniul comunicaţiilor (CRC) din cadrul CSI.

Un alt segment important al activităţii externe a ANRCETI vizează relaţiile bilaterale cu autorităţile de reglementare din alte state, în special cu cele din țările UE cu care a încheiat acorduri de cooperare. Aceste acorduri facilitează schimburile de informații și experiență între părți, dar și oferă oportunități pentru stabilirea unor parteneriate durabile cu autoritățile de reglementare din țările UE în materie de reglementare și supraveghere a activităților din sectoarele reglementate de ea.

Cooperarea activă a ANRCETI cu organismele de specialitate din spaţiul comunitar şi cu cele internaţionale, precum și cu autoritățile de reglementare din alte țări creează premise reale pentru stabilirea unui cadru de reglementare inovativ și eficient care contribuie la dezvoltarea sectoarelor comunicaţii electronice, tehnologia informației și comunicaţii poştale din Republica Moldova.

 Activităţile menţionate mai sus sunt coordonate de Direcția Autorizări și Management Instituțional (DAMI) din cadrul ANRCETI.

Date de contact:
dna Mariana Braescu, tel. 022-251-316, e-mail: mariana.braescu@anrceti.md.

Ultima actualizare: 25/08/2021