Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
bir 503
tel.:  +373 22 25 13 17
fax: +373 22 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

26 Septembrie, 2021

Tarife

În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1) din Legea nr.28/2016, autorităţile publice centrale sau locale, alte instituţii publice, precum şi orice alte entităţi care exercită un drept de administrare asupra imobilelor proprietate publică a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, inclusiv întreprinderile de stat sau municipale care au în administrare (gestiune) obiective de infrastructură tehnico-edilitară şi titularii dreptului de administrare a proprietăţilor comune, inclusiv a celor din condominii, au dreptul să stabilească tarife pentru dreptul de acces pe proprietăţile respective sau de utilizare partajată a infrastructurii fizice în funcţie de elementele reţelelor de comunicaţii electronice sau elementele de infrastructură asociată care fac obiectul lucrărilor.

Tarifele pentru dreptul de acces pe proprietăţile publice şi/sau de utilizare partajată a infrastructurii fizice se stabilesc de către entitățile sus-menționate în baza unei metodologii de calcul elaborate de către ANRCETI şi aprobate de Guvern. Metodologia respectivă, elaborată de ANRCETI, a fost aprobată de Guvern prin Hotărârea sa nr. 1434 din 29.12.2016 și a intrat în vigoare la 6 ianuarie 2017 – data publicării ei în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Ultima actualizare: 18/01/2017