Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

20 Mai, 2024

Protecția datelor cu caracter personal în sectorul comunicațiilor electronice

Legea comunicațiilor electronice nr. 241-XVI din 15.11.2007, republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 399 - 410 din 17.11.2017, (în continuare – Legea nr. 241/2007) include un capitol special dedicat protejării confidențialității în domeniul comunicațiilor electronice care stabilește condiţiile specifice de garantare a protecţiei dreptului omului la confidenţialitate şi la respectarea vieţii private în domeniul prelucrării de date cu caracter personal în sfera comunicaţiilor electronice.

Prevederile noului capitol al Legii nr. 241/2007 se aplică prelucrării de date cu caracter personal legate de furnizarea de servicii de comunicaţii electronice accesibile publicului prin intermediul reţelelor publice de comunicaţii electronice, inclusiv al reţelelor care susţin dispozitive de colectare de date şi de identificare, cu excepția cazurilor când această lucrare se efectuează:
a) în cadrul acţiunilor în domeniul apărării şi securităţii naţionale, desfăşurate în condiţiile stabilite de lege;
b) în cadrul acţiunilor de prevenire, cercetare, urmărire a infracţiunilor şi de menţinere a ordinii publice, precum şi al altor activităţi în domeniul procedurii penale, desfăşurate în condiţiile stabilite de lege.

În capitolul sus-menționat sunt concretizate drepturile abonaților și utilizatorilor de servicii de comunicaţii electronice la protejarea datelor lor cu caracter personal, obligațiile furnizorilor în vederea asigurării securității serviciilor și datelor cu caracter personal ale abonaților și utilizatorilor, dar și atribuțiile în acest domeniu ale Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (CNPDCP) și ale ANRCETI.

Astfel, furnizorii de servicii de comunicaţii electronice accesibile publicului au obligaţia să ia măsuri tehnice şi organizatorice corespunzătoare în vederea protejării securităţii serviciilor prestate, măsuri care trebuie să asigure un nivel de securitate adecvat şi proporţional riscurilor existente. Aceste măsuri trebuie să respecte cel puţin următoarele condiţii:
a) să garanteze că datele cu caracter personal pot fi accesate numai de persoane autorizate şi în scopurile prevăzute de lege;
b) să protejeze datele cu caracter personal stocate sau transmise împotriva distrugerii accidentale ori ilicite, împotriva pierderii sau deteriorării accidentale şi împotriva stocării, prelucrării, accesării ori divulgării ilicite;
c) să asigure punerea în aplicare a politicii de securitate elaborate de furnizor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

În cazul existenţei riscului de încălcare a securităţii reţelei, furnizorii sunt obligaţi să informeze abonaţii despre acest risc, iar în cazul în care riscul depăşeşte domeniul de aplicare a măsurilor pe care le pot lua furnizorii, aceştia au obligaţia de a informa abonaţii despre soluţiile posibile, inclusiv despre costurile implicate. În cazul unei încălcări a securităţii datelor cu caracter personal, furnizorul notifică CNPDCP, fără întârzieri nejustificate, despre respectiva încălcare. Atunci când încălcarea securităţii datelor cu caracter personal ar putea aduce atingere datelor cu caracter personal sau vieţii private a unui abonat ori a unui utilizator, furnizorul notifică abonatul sau utilizatorul, fără întârzieri nejustificate, despre respectiva încălcare.

Noul capitol al Legii nr. 241/2007 stabilește un set de interdicții legate de ascultarea, înregistrarea, stocarea sau de alt tip de interceptare sau supraveghere a comunicărilor și a datelor de transfer aferente de către alte persoane decât utilizatorul final care participă la comunicare, de stocarea și prelucrarea de către furnizori a datelor de transfer referitoare la abonați și utilizatori și la facturarea serviciilor oferite acestora, de prelucrarea datelor de localizare referitoare la abonați și utilizatori, de folosirea sistemelor de apelare şi comunicare automate, a faxurilor sau a poştei electronice în scopuri de promovare (publicitate), etc.

ANRCETI recomandă tuturor persoanelor interesare, în special furnizorilor de rețele și de servicii de comunicații electronice să parcurgă cu atenție prevederile noului capitol al Legii nr. 241/2007 pentru a identifica cu claritate drepturile și obligațiile pe care le au, conform legii, în relația cu utilizatorii, cu alți furnizori de rețele și de servicii de comunicații electronice, cu CNPDCP și ANRCETI.

Ultima actualizare: 4/12/2017