Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

14 Iulie, 2024

Organisme internaţionale de specialitate

Uniunea Internaţională de Telecomunicaţii

Uniunea Internaţională de Telecomunicaţii (UIT) este un organ de specialitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU), cu sediul la Geneva, în cadrul căruia guvernele şi sectorul privat din ţările membre ale ONU realizează coordonarea la nivel global a dezvoltării sectorului de telecomunicaţii. UIT a fost creată la 17 mai 1865. Iniţial ea a fost numită Uniunea Telegrafică Internaţională. Crearea acestui organism internaţional a fost determinată, în prinmcipal, de necesitatea adoptării unui cadru de reglementare care să permită comunicarea între utilizatorii serviciilor de telecomunicaţii situaţi în ţări diferite. UIT întruneşte state membre, observatori, autorităţi de reglementare, precum şi operatori, laboratoare de cercetare, producători de echipamente şi alte organizaţii similare.

Obiectivele principale ale UIT sunt:
- promovarea dezvoltării şi intensificarea eficienţei reţelelor şi serviciilor din domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (TIC), în special în ţările în curs de dezvoltare;
- facilitarea accesului la reţelele şi serviciile TIC pentru întreaga populaţie, cu prioritate pentru persoanele dezavantajate;
- acordarea asistenţei şi instrumentelor pentru statele membre care creează medii şi resurse instituţionale şi organizatorice, desfăşoară activităţi pentru atingerea obiectivelor susmenţionate;
- colectarea, analizarea şi punerea la dispoziţie a informaţiilor, datelor şi statisticilor TIC pentru a sprijini statele membre în crearea şi promovarea unei politici documentate şi progresiste.

Republica Moldova a devenit ţară membră a Uniunii Internaţionale de Telecomunicaţii (UIT) la 20 octombrie 1992.
Informaţii suplimentare despre UIT pot fi găsite pe adresa: www.itu.int.

 

BEREC – Grupul Reglementatorilor Europeni pentru Comunicaţii Electronice

Grupul Reglementatorilor Europeni pentru Comunicaţii Electronice (BEREC) este un organism înfiinţat în ianuarie 2010 printr-un Regulament al Parlamentului şi Consiliului European, organism care înlocuieşte Grupul Reglementatorilor Europeni (ERG) creat anterior de către Comisia Europeană (CE). BEREC a fost înfiinţat în cadrul recentei reforme a regulilor de joc în domeniul comunicaţiilor electronice din Uniunea Europeană (UE) pentru a îmbunătăţi calitatea implementării cadrului comunitar de reglementare.

ERG şi BEREC au fost instituite în scopul creării unui mecanism de încurajare a procesului de coordonare a activităţilor, de cooperare între autorităţile naţionale de reglementare şi CE, dezvoltării pieţelor interne de comunicaţii electronice ale statelor membre ale UE.

BEREC este în drept:
a) să elaboreze şi să distribuie autorităţilor de reglementare cele mai bune practici, abordări comune, metodologii şi ghiduri privind implementarea cadrului UE de reglementare;
b) la cerere, să acorde asistenţă autorităţilor de reglementare în probleme ce vizează subiecte de reglementare;
c) să prezinte opinii/comentarii pe marginea proiectelor de decizii, recomandări şi ghiduri ale CE, prevăzute în Regulamentul Parlamentului şi Consiliului European nr. 1211/2009, în Directiva Cadru şi Directivele Specifice;
d) să elaboreze rapoarte şi recomandări, în baza unei solicitări rezonabile a CE sau din proprie iniţiativă, să prezinte opinii Parlamentului şi Consiliului European, în baza unei solicitări rezonabile sau din proprie iniţiativă, pe orice subiect privind comunicaţiile electronice, în limita competenţei sale;
e) la cerere, să acorde asistenţă Parlamentului, Consiliului, Comisiei Europene şi autorităţilor de reglementare în probleme ce vizează relaţiile de colaborare şi schimbul de experienţă cu părţi terţe; să ofere asistenţă Comisiei şi autorităţilor de reglementare în procesul de diseminare a celor mai bune practici de reglementare către părţile terţe interesate.

BEREC este gestionat de către un Consiliu constituit din conducătorii celor 27 de autorităţi de reglementare din statele membre ale UE şi este asistat în activitatea sa de către un Oficiu. Acesta este o autoritate gestionată de un Comitet de Management în care sunt reprezentate cele 27 autorităţi de reglementare şi Comisia Europeană. Prima şedinţă BEREC a avut loc la 28 ianuarie 2010, la Bruxelles.

Informaţii suplimentare despre BEREC pot fi găsite pe adresa: http://berec.europa.eu.

 

Conferinţa Europeană a Administraţiilor de Poştă şi Telecomunicaţii (CEPT)

Conferinţa Europeană a Administraţiilor de Poştă şi Telecomunicaţii (CEPT) a fost creată în 1959, prin Aranjamentul privind înfiinţarea CEPT, care stabileşte că membri ai organizaţiei pot deveni administraţiile din domeniu ale statelor europene, membre ale Uniunii Internaţionale de Telecomunicaţii (UIT), în vederea cooperării în domeniul comercial, operaţional, de reglementare şi standardizare. În anul 1988 atribuţiile CEPT legate de standardizare au fost puse în sarcina Institutului European de Standardizare în Telecomunicaţii (ETSI).

Republica Moldova a devenit membru al CEPT în 1992.
Informaţii suplimentare despre CEPT pot fi găsite pe adresa: www.cept.org.

 


Comunitatea regională în domeniul comunicaţiilor din cadrul CSI

Comunitatea regională în domeniul comunicaţiilor(CRC) din cadrul Comunităţii Statelor Independente(CSI) a fost creată în 1991 de către administraţiile din telecomunicaţii din ţările membre ale CSI. Misiunea CRC este de a contribui la cooperarea ţărilor CSI în domeniul comunicaţiilor electronice şi poştale în baza principiilor de suveranitate şi interes reciproc. În cadrul CRC a fost instituită Comisia pentru coordonarea activităţii autorităţilor de reglementare în domeniul comunicaţiilor, la lucrările căreia participă activ şi ANRCETI.
Informaţii suplimentare despre CRC le puteţi găsi pe adresa: http://www.rcc.org.ru.

Ultima actualizare: 9/09/2014