Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

14 Iulie, 2024

Contractul de acces

Conform art.14. alin. (1) din Legea nr.28/2016, furnizorii de rețele publice de comunicații electronice își pot exercita dreptul de acces pe proprietatea publică sau privată în vederea construirii (instalării), întreţinerii, demontării, înlocuirii, transferului sau retehnologizării reţelelor publice de comunicaţii electronice ori a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora numai după încheierea unui contract cu titularul dreptului de proprietate sau de administrare asupra imobilului respectiv împuternicit în mod corespunzător sau, în cazul imobilelor proprietate publică, cu titularul dreptului de administrare, iar în cazul proprietăţilor comune, inclusiv a celor din condominii, cu gestionarul (administratorul) imobilului, contract prin care se stabilesc condiţiile de exercitare a acestui drept.

Contractul încheiat între părți trebuie să prevadă cel puţin:
a) zonele sau proprietăţile în/pe care este permis accesul, metodele de lucru ce urmează a fi utilizate şi condiţiile reale, inclusiv termenul, în care titularul dreptului de acces poate realiza lucrări de construcţie (instalare), întreţinere, demontare, înlocuire, transfer sau retehnologizare a reţelelor publice de comunicaţii electronice ori a elementelor de infrastructură asociată, inclusiv lucrări de intervenţie sau reparaţii cu caracter de urgenţă;
b) condiţiile în care proprietarul sau administratorul imobilului poate efectua lucrări ce ar afecta accesul la reţelele publice de comunicaţii electronice sau la elementele de infrastructură necesare susţinerii acestora ori ar putea afecta buna lor întreţinere şi funcţionare sau care ar necesita transferul acestora;
c) modalităţile şi termenele de informare între părţi cu privire la realizarea unor lucrări pe imobilul proprietate publică sau privată pentru care se exercită dreptul de acces;
d) tariful datorat pentru exercitarea dreptului de acces, dacă acest tarif este aplicabil.

În situaţia în care contractul nu este încheiat în termen de 30 de zile lucrătoare de la data primirii cererii de acces şi a documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor de acces sau în cazul refuzului de a acorda dreptul de acces ori al nesoluţionării în termen a cererii de acces, solicitantul este în drept să se adreseze ANRCETI pentru soluţionarea prealabilă a litigiului. În cazul în care cererea este întemeiată, ANRCETI emite, în maximum 30 de zile calendaristice de la data primirii solicitării complete, cu excepţia situaţiilor excepţionale, o decizie care este obligatorie pentru părţile litigiului şi care ţine loc de contract între părţi. Decizia ANRCETI poate fi atacată în instanţa de judecată competentă în conformitate cu Legea contenciosului administrativ nr.793-XIV din 10.02.2000.

În conformitate cu prevederile art.14 alin. (9) din Legea nr.28/2016, ANRCETI a elaborat și aprobat, în iulie 2016, Contractul-tip de acces pe proprietatea publică sau privată în vederea construirii (instalării), întreţinerii, demontării, înlocuirii, transferului sau retehnologizării reţelelor publice de comunicaţii electronice ori a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora. Documentul este disponibil pe pagina web oficială a ANRCETI în două versiuni:
word:    pdf: .

Contractul-tip elaborat de ANRCETI vine în sprijinul atât al furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice, cât și al titularilor dreptului de proprietate publică sau privată, constituind o garanție legală suplimentară în etapele de negociere a acordurilor de acces pe aceste proprietăți.

Contractul-tip are caracter de recomandare și urmărește, în principal, structurarea și popularizarea drepturilor și obligațiilor furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice în ceea ce privește accesul pe proprietatea publică sau privată în vederea construirii (instalării), întreţinerii, demontării, înlocuirii, transferului sau retehnologizării reţelelor publice de comunicaţii electronice ori a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora. 

Ultima actualizare: 13/10/2016