Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

14 Iulie, 2024

Date generale supraveghere piață

ANRCETI este o autoritate publică centrală, una din activitățile principale ale căreia constă în supravegherea respectării legislației:

1) pe piața serviciilor din domeniul comunicațiilor electronice (art.8 din Legea comunicațiilor electronice nr.241-XVI din 15 septembrie 2007, cu modificările ulterioare);
2) pe piața serviciilor din domeniul comunicațiilor poștale (art.4 din Legea comunicațiilor poștale nr.36 din 17 martie 2016, cu modificările ulterioare);
3) privind obţinerea şi exercitarea dreptului de acces pe proprietăţi şi de utilizare partajată a infrastructurii fizice şi/sau a infrastructurii asociate reţelelor publice de comunicaţii electronice (art. 3 din Legea privind accesul pe proprietăţi şi utilizarea partajată a infrastructurii asociate reţelelor publice de comunicaţii electronice nr. 28 din 10 martie 2016, cu modificările ulterioare);
4) pe piața de comercializare a produselor nealimentare (art.7 din Legea privind supravegherea pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor nealimentare nr. 7 din 26 februarie 2016, cu modificările ulterioare; Program 2024); 

5) privind prevenirea şi combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (art.15 din Legea cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului nr. 308 din 22 decembrie 2017, cu modificările ulterioare).

Principiile de baza ale activității de supraveghere desfășurate de către ANRCETI în domeniile încredințate prin lege sunt:

1) proporţionalitatea măsurilor corective aplicate cu nivelul de risc pentru interesul public;
2) obiectivitatea, imparţialitatea şi competenţa;
3) disponibilitatea şi transparenţa informaţiilor în domeniile supravegheate;
4) neadmiterea dublării funcţiilor de supraveghere ale altor autorităţi;
5) protecţia drepturilor şi intereselor agenţilor economici (furnizorilor) şi ale consumatorilor (utilizatorilor);
6) creşterea gradului de conştientizare a agenţilor economici (furnizorilor) privind responsabilitatea acestora faţă de consumatori (utilizatori);
7) inadmisibilitatea discriminării agenţilor economici (furnizorilor) şi prevenirea concurenţei neloiale;
8) efectuarea activităților de supraveghere prin planificarea, sistematizarea şi îmbunătăţirea continuă a calităţii acestora, prin analiză şi evaluare periodică;
9) protecţia informaţiilor confidenţiale, obţinute în cadrul activităților de supraveghere;
10) respectarea, la aplicarea sancţiunilor pentru nerespectarea legislației, a principiului proporţionalităţii între mărimea sancţiunii şi prejudiciul cauzat de încălcarea admisă.

Activitățile de supraveghere realizate de ANRCETI presupun:

1) implementarea politicii statului în domeniul respectiv;
2) monitorizarea punerii în aplicare a legislației relevante în vigoare;
3) efectuarea controalelor pe piața serviciilor (produselor) din domeniile de competență, prin prisma cerințelor stabilite;
4) aplicarea măsurilor corective pentru a asigura că serviciile (produsele) sunt conforme cu cerinţele stabilite şi verificarea dacă aceste măsuri sunt aplicate în mod efectiv;
5) monitorizarea activităților agenţilor economici (furnizorilor);
6) generalizarea practicii de supraveghere a pieţei, examinarea şi înaintarea propunerilor pe marginea proiectelor de acte normative din domeniul respectiv;
7) generalizarea rezultatelor supravegherii pieţei, analiza cauzelor încălcărilor identificate, examinarea şi înaintarea propunerilor de revizuire a reglementărilor în cazul în care cerinţele stabilite în reglementările aplicabile nu asigură un nivel adecvat de protecţie a intereselor publice sau consumatorilor (utilizatorilor);
8) monitorizarea pieţei sub aspectul conformităţii serviciilor (produselor) puse la dispoziţia consumatorilor (utilizatorilor) cu cerinţele reglementărilor;
9) examinarea reclamaţiilor sau rapoartelor cu privire la riscurile care apar în legătură cu serviciile (produsele) ce fac obiectul legislaţiei relevante;
10) luarea măsurilor adecvate de avertizare în timp util a consumatorilor (utilizatorilor) cu privire la serviciile (produsele) necorespunzătoare pentru a reduce riscul de prejudicii;
11) exercitarea altor sarcini stabilite prin lege în domeniile de competență.

 

Ultima actualizare: 28/11/2023