Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

19 Iunie, 2024

Ghidul furnizorului

6. Permise tehnice pentru staţiile de radiocomunicaţii

Noţiuni generale

Permisul tehnic reprezintă actul ce atestă dreptul de utilizare, cu respectarea anumitor parametri tehnici, a uneia sau mai multor staţii de radiocomunicaţii pe frecvenţele sau canalele radio asignate şi se eliberează în baza Legii nr.241-XVI şi a Instrucţiunii privind obţinerea permisului tehnic pentru utilizarea staţiilor de radiocomunicaţii, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 16 din 23.09.2008.

Pentru care tipuri de staţii de radiocomunicaţii se eliberează permise tehnice?

Permisele tehnice se eliberează de către Agenţie pentru următoarele tipuri de staţii de radiocomunicaţii:
a) utilizate pentru necesităţi corporative şi individuale: (staţii pentru radioamatori, CB (Citizen Band), taxi, reţele electrice, sisteme de pază, etc.) transmisii ocazionale, inclusiv prin satelit, tehnologie asociată;
b) utilizate pentru reţele de radioreleu în cadrul reţelelor de comunicaţii electronice.

Notă: Pentru tipurile susmenţionate de staţii de radiocomunicaţii utilizarea canalelor sau frecvenţelor radio este permisă fără obţinerea licenţei de utilizare a canalelor şi frecvenţelor radio.

Cine poate obţine permisul tehnic?

Orice persoană fizică sau juridică, care intenţionează să exploateze staţia (staţiile) de radiocomunicaţii.

Ce documente sînt necesare pentru obţinerea permisului tehnic?

Pentru obţinerea permisului tehnic solicitantul va completa: cererea (formularul-tip), la care va anexa următoarele documente eliberate de:

a) Centrul Naţional de Frecvenţe Radio:
- avizul, care include rezultatul selectării, calculului şi coordonării canalului sau frecvenţei radio solicitate spre utilizare;
- proiectul tehnic al staţiei (staţiilor) de radiocomunicaţii;
- certificatul de conformitate al mijloacelor radioelectronice ale staţiei (staţiilor), în copie;
- procesul-verbal al măsurărilor tehnice ale staţiei (staţiilor).

b) Serviciul sanitaro-epidemiologic:
- avizul de coordonare al amplasamentului staţiei (staţiilor) de radiocomunicaţii, în copie.

Notă: Cererea este considerată realizată, în cazul cînd au fost îndeplinite toate cerinţele legale privind transmiterea, forma şi conţinutul documentelor prezentate.

În ce mod se transmite la Agenţie cererea şi documentele anexate la ea?

Cererea şi documentele anexate la ea se transmit la sediul Agenţiei numai în unul din următoarele moduri:
- prin depunere, personal sau de către un reprezentant al solicitantului ori al furnizorului, sub luare de semnătură;
- prin serviciul poştal de trimitere poştală recomandată cu confirmare de primire.

Este considerată dată a transmiterii data aplicării semnăturii persoanei responsabile a Agenţiei prin care se confirmă depunerea cererii, sau data confirmării primirii prin serviciul de trimitere poştală recomandată cu confirmare de primire.

Cît timp durează eliberarea permisului tehnic?

Agenţia eliberează permisul tehnic în termen de 10 zile de la data înregistrării cererii, conform formularului- tip.

Notă : Permisele tehnice se eliberează fără plată. Solicitanţii de permise tehnice achită doar plăţile pentru serviciile ce li se oferă de Centrul Naţional de Frecvenţe Radio.

Care este perioada de valabilitate a permiselor tehnice?

Perioada de valabilitate a permiselor tehnice :
a) pentru staţiile de radioreleu utilizate în cadrul reţelelor de telefonie mobilă – este de 15 ani;
b) pentru staţiile pentru radioamatori – 3 ani;
c) pentru alte tipuri de staţii de radiocomunicaţii – 5 ani.

Înapoi

Ultima actualizare: 4/02/2011