Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

14 Iulie, 2024

Planul Naţional de Numerotare

 

Aprobat

 prin Ordinul ministrului infrastructurii și dezvoltării regionale nr. 5 din 12 ianuarie 2023

 

 

PLANUL NAŢIONAL DE NUMEROTARE

 

I. DISPOZIŢII GENERALE

 

1. Planul Național de Numerotare telefonică al Republicii Moldova (denumit în continuare - PNN), stabilește structura, formatul și destinația resurselor de numerotare utilizate în Republica Moldova pentru furnizarea serviciilor de comunicații electronice prin intermediul rețelelor publice de comunicații electronice accesibile publicului.

 2. PNN cuprinde, în principal:

1) resurse de numerotare care identifică puncte terminale ale rețelelor publice de comunicații electronice;

2) resurse de numerotare care identifică anumite servicii furnizate prin intermediul rețelelor publice de comunicații electronice;

3) coduri și numere scurte;

4) resurse de numerotare nealocabile;

5) structura resurselor de numerotare;

6) structura resurselor tehnice pentru identificarea unor rețele publice de comunicații electronice sau a unor elemente ale rețelelor publice de comunicații electronice.

 3. Utilizarea resurselor de numerotare din PNN este permisă doar în baza licențelor de utilizare a resurselor de numerotare, eliberate furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice și/sau de servicii publice de comunicații electronice accesibile publicului autorizați în condițiile legislației, cu excepția numărului național scurt de forma 112 pentru servicii de urgență.

4. Resursele de numerotare din PNN sunt atribuite de către Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice şi Tehnologia Informației (ANRCETI) în conformitate cu reglementările stabilite.

 5. Dreptul de utilizare a resurselor tehnice necesare furnizării serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului sau operării rețelelor publice de comunicații electronice se acordă numai de către ANRCETI, care stabilește procedura de eliberare, modificare, retragere şi cesionare a dreptului de utilizare a codurilor de identificare, semnalizare şi rutare, fără a se limita la acestea, de asemenea stabilește drepturile şi obligațiile titularilor dreptului de utilizare a acestor resurse tehnice.

 6. Resursele de numerotare sunt utilizate de către utilizatorii finali pentru originarea apelurilor către puncte terminale ale unei rețele publice de comunicații electronice sau pentru accesul la servicii publice de comunicații electronice.

 7. Se interzice modificarea formatului sau destinației resurselor de numerotare.

8. În înțelesul prezentului document următorii termeni se definesc astfel:

 arie geografică – una din zonele în care este împărțită Republica Moldova din punct de vedere al resurselor de numerotare geografice, corespunzătoare unui cod al zonei geografice; un cod de zonă geografică identifică un raion sau un municipiu din Republica Moldova;

 cod de țară (CC – Country Code) – o secvență de cifre care indică țara de destinație a apelului. Codul de țară pentru servicii de telefonie destinate publicului alocat Republicii Moldova de către Uniunea Internațională de Telecomunicații (UIT) este 373;

 cod național de destinație (NDC – National Destination Code) – secvență de cifre de lungimi variabile, care oferă utilizatorului final informații privind aria geografică în care sunt situate punctele terminale apelate sau categoriile de servicii furnizate sau modalitatea de tarifare a acestora;

 cod de identificare – combinație de cifre, utilizate pentru realizarea operării rețelei sau a părților acesteia și pentru identificarea furnizorului la furnizarea nemijlocită a serviciilor de comunicații electronice;

 cod al punctului de semnalizare (Signalling Point Code – SPC) – cod care identifică în mod univoc un punct de semnalizare din cadrul unei rețele de semnalizare pe canal comun nr.7 (SS7);

 cod al punctului de semnalizare internațional (International Signalling Point Code ISPC) – cod care identifică un punct de semnalizare internațional;

 cod al punctului de semnalizare național (National Signalling Point Code – NSPC) – cod care identifică un punct de semnalizare național;

 cod mobil de țară (Mobile Country Code – MCC) – parte componentă a IMSI care identifică o anumită țară. MCC alocat Republicii Moldova de către UIT este 259;

 cod de rețea mobilă (Mobile Network Code – MNC) – partea componentă a IMSI care, împreună cu MCC, identifică în mod univoc rețeaua publică mobilă (Home network) de care aparține un terminal sau un abonat mobil. MNC poate identifica şi o rețea publică fixă sau un grup de rețele publice fixe care oferă servicii de mobilitate sau realizează compatibilitatea cu rețelele care oferă servicii la puncte mobile;

 comunicații mașină – mașină (Machine-to-machine (M2M) - schimbul predominant automat de informații între dispozitive tehnice, cum ar fi mașini, dispozitive automatizate, vehicule și echipamente sau între dispozitive și o unitate centrală de procesare a datelor;

 identitatea internațională a abonatului mobil (International Mobile Subscriber Identity – IMSI) – o secvență de cifre grupate în trei câmpuri (Mobile Country Code – MCC, Mobile Network Code – MNC, Mobile Subscriber Identification Number – MSIN) care identifică în mod unic la nivel internațional un terminal sau un abonat mobil. IMSI poate fi, de asemenea, utilizat pentru identificarea unui terminal sau a unui abonat din cadrul unei rețele publice fixe sau a unui grup de rețele fixe care oferă servicii de mobilitate sau pentru asigurarea compatibilității cu rețelele care oferă servicii la puncte mobile;

 Internetul lucrurilor (Internet of Things (IoT) - o infrastructură globală pentru societatea informațională, care permite servicii avansate prin interconectarea lucrurilor (fizice și virtuale) bazate pe tehnologiile de informare și comunicații interoperabile existente și în evoluție;

 număr național semnificativ (N(S)N – National (Significant) Number) – secvență de cifre formată din codul național de destinație şi numărul de abonat;

 număr de abonat (SN – subscriber number) – secvență de cifre din numărul național semnificativ care urmează codul național de destinație;

 număr național – număr format din prefixul național urmat de numărul național semnificativ;

 număr internațional – număr format din codul de țară al Republicii Moldova şi numărul național semnificativ, precedate de prefixul internațional;

 număr cu acces gratuit pentru apelant (Freephone) – număr nongeografic a cărui apelare nu presupune plata unui tarif de către apelant indiferent de rețeaua de comunicații electronice din care este originat apelul, tariful fiind achitat de către apelat;

 număr pentru servicii cu tarif special (Premium rate) – număr nongeografic care asigură accesul la servicii de conținut, la tarife mai mari decât cele aferente apelurilor naționale, iar tariful perceput este partajat, de regulă, între furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului și un terț care furnizează direct sau indirect serviciul de conținut, indiferent de modalitatea de plată;

 număr pentru servicii cu cost partajat – număr nongeografic utilizat pentru acces la servicii pentru care tariful apelului către acest număr este partajat între apelant și abonatul căruia i s-a transmis numărul respectiv;

 număr de identificare a abonatului mobil - (Mobile Subscriber Identification Number - MSIN) - secvență de maximum 10 cifre, care identifică în mod unic un abonat sau un terminal mobil în cadrul unei rețele de comunicații electronice mobile;

 număr independent de locație – număr nongeografic utilizat pentru furnizarea accesului la rețele și servicii publice de comunicații electronice în puncte terminale fixe sau nomade;

 număr de acces universal – număr nongeografic care permite abonaților să recepționeze apeluri prin intermediul unui număr unic la diferite puncte terminale ale aceleiași rețele de comunicații electronice, conform indicațiilor de rutare furnizate de abonat;

 număr de rutare - număr din PNN utilizat pentru identificarea rețelei sau comutatorului din rețeaua publică de comunicații electronice.

 În sensul prezentului document sunt aplicabili termenii și definițiile acestora stabilite în Legea comunicațiilor electronice nr. 241/2007.

 

II. STRUCTURA RESURSELOR DE NUMEROTARE

 

9. Numărul internațional conform recomandării UIT E.164 pentru arii geografice are următoarea structură:

 

10. Structura codurilor punctelor de semnalizare internaționale (ISPC) este în conformitate cu formatul codurilor punctelor de semnalizare internațional definită în Recomandarea UIT-T Q.708:

 

1) ISPC sunt secvențe binare de 14 biți, grupați în 3 câmpuri distincte (3 biți - 8 biți - 3 biți), a căror reprezentare zecimală este de forma 2-224-y (sau 3-017-y), unde poate lua valori între 0 și 7. ISPC alocate Republicii Moldova de către UIT sunt 2-224 și 3-017.

2) NSPC sunt secvențe binare de 14 biți, grupați în 3 câmpuri distincte (3 biți - 8 biți - 3 biți), a căror reprezentare zecimală este de forma z-xxx-y, unde şi pot lua valori între 0 și 7, iar xxx poate lua valori între 000 și 255.

 

3 biți

8 biți

3 biți

 

3) Codul rețelei mobile MNC

MNC este o parte a identității internaționale a abonatului mobil (IMSI), structura căruia este definită în Recomandarea UIT E.212.


MCC - Cod mobil de țară

MNC - Cod de rețea mobilă

MSIN - Număr de identificare a abonatului mobil

IMSI - Identitatea internațională a abonatului mobil

MNC conține secvențe de două cifre de forma xy, unde şi pot lua valori între 0 şi 9, urmat de numărul MSIN. Administrarea MSIN se face de către fiecare furnizor căruia i-a fost atribuit un MNC.

 

 

11. Apelurile către un număr din PNN al unei alte țări format de la un număr din PNN al Republicii Moldova se realizează prin formarea prefixului internațional, urmat de codul țării de destinație și de numărul național semnificativ al țării respective.

12. Apelurile efectuate din afara țării către un număr din PNN al Republicii Moldova se realizează prin formarea prefixului internațional al țării din care este originat apelul, urmat de codul de țară al Republicii Moldova și de numărul național semnificativ.

13. Structura generală a PNN al Republicii Moldova este prezentată în Tabelul 1.

 

Tabelul 1

 

 

Formatul numerelor din șirul din PNN

Atribuire

Tipul de numere

0

Prefix național

 

00

Prefix internațional

 

1XX(XXX)

Coduri și numere naționale scurte

Nongeografice

2XXXXXXX

Numere pentru rețele și servicii publice de comunicații electronice furnizate la puncte fixe

Geografice

3XXXXXXX

Numere pentru rețele și servicii publice de comunicații electronice furnizate la puncte fixe și numere independente de locație

Geografice și independente de locație, furnizate la puncte fixe și nomade

4XXXXXXX

Numere pentru servicii de M2M și IoT

Nongeografice

5XXXXXXX

Numere pentru rețele și servicii publice de comunicații electronice furnizate la puncte fixe

Geografice

6XXXXXXX

Numere pentru rețele și servicii publice de comunicații electronice furnizate la puncte mobile

Nongeografice

7XXXXXXX

Numere pentru rețele și servicii publice de comunicații electronice furnizate la puncte mobile

Nongeografice

8XXXXXXX

Numere pentru servicii diverse (servicii cu acces gratuit, servicii cu cost partajat)

Nongeografice

9XXXXXXX

Numere pentru servicii cu tarif special

Nongeografice

 

III. STRUCTURA ŞI DESTINAŢIA RESURSELOR DE NUMEROTARE

 

14. Tipurile de resurse de numerotare incluse în PNN sunt:

1) prefixe;

2) coduri și numere naționale scurte;

3) numere naționale semnificative.

15. Prefixele incluse în PNN sunt:

1) Prefixul național este “0” și precede numărul național semnificativ, în cazul originării unui apel național.

2) Prefixul internațional este “00” și precede codul de țară, în cazul originării unui apel internațional.

16. Codurile și numere naționale scurte incluse în PNN sunt:

1) Codurile scurte din șirul de numere “1” se utilizează pentru acces la rețele și servicii publice de comunicații electronice (Tabelul 2). 

2) Numerele naționale scurte din șirul de numere “1” sunt numere nongeografice şi se utilizează pentru furnizarea serviciilor armonizate la nivel european, servicii noncomunicaţii, servicii cu tarif special (Premium rate) (Tabelul 2).

 

 

Tabelul 2

 

 

Cod/număr scurt

Destinație

Notă

1000-1009

Rezervă

 

1010-1099

Coduri de selectare/preselectare a transportatorului

 

11

11x(xxx)

Servicii armonizate la nivel european

 

110-111

Rezervă

 

112

Număr unic pentru apeluri de urgență

 

113-115

Rezervă

 

116xxx

Numere naționale pentru servicii armonizate cu caracter social

 

116000

Număr de urgență pentru copii dispăruți

 

116001-116005

Rezervă

 

116006

Asistență telefonică pentru victimele infracțiunilor

 

116007-116110

Rezervă

 

116111

Asistență telefonică pentru copii

 

116112

Nealocabil

 

116113-116116

Rezervă

 

116117

Serviciul medical telefonic care nu intră în categoria cazurilor de urgență

 

116118-116122

Rezervă

 

116123

Asistență telefonică care oferă sprijin emoțional

 

116124-116999

Rezervă

 

117

Rezervă

 

118x(x)

Numere pentru servicii de informații

 

119

Rezervă

 

12

Rezervă

 

1300-1319

Numere scurte pentru servicii noncomunicaţii

 

1320-1399

Rezervă

 

14xxx

Servicii de interes general

 

1500-1559

Numere scurte pentru servicii cu tarif special (Premium rate)

 

1560-1599

Rezervă

 

1600-1639

Coduri de acces la servicii de comunicații electronice

 

1640-1679

Rezervă

 

1680-1699

Coduri de acces la servicii publice de telefonie fixă interurbană/internațională prin operatoare

Utilizat în rețeaua proprie de telefonie fixă

17xx

Numere de rutare

 

18xx

Rezervă

 

1900-1949

Coduri de acces la servicii transport date (Internet)

Utilizare temporară. Termenul de utilizare va fi stabilit de autoritatea de reglementare

1950-1999

Rezervă

 

unde x = 0 … 9,

 

3) Serviciu de informații ale furnizorilor de servicii și rețele de comunicații electronice – servicii de consultare, informații privind numărul sau, după caz, numerele de telefon sau de fax al/ale abonatului și/sau suportul tehnico-informaţional despre serviciile prestate de către furnizor.

4) Servicii noncomunicaţii – servicii prestate de către agenții economici care deservesc rețele electrice, termice, de gaze, de apă și canalizare, alte utilități publice.

5) Servicii de interes general – servicii prestate de către agenții economici care practică activități de transport auto, inclusiv taxi, aerian, feroviar, servicii de consultanță din diferite domenii de activitate (medicină, legislație, bancar).

6) Până la momentul aprobării unei hotărâri de Guvern se vor menține numerele scurte pentru acces la serviciile de urgență “901”, “902”, “903” și “904” (pompieri, poliție, urgență medicală și serviciul gaze). 

17. Numerele naționale semnificative, în funcție de semnificația și formatul codului național de destinație, se împart în următoarele categorii:

1) numere geografice pentru servicii de comunicații electronice furnizate la puncte fixe, unde codul național de destinație oferă informații cu privire la aria geografică în care se află punctul terminal al rețelei;

2) numere independente de locație utilizate pentru servicii de comunicații, unde codul național de destinație arată că serviciul este furnizat, la puncte terminale fixe sau nomade, punctul terminal al rețelei nefiind legat de o anumită locație geografică;

3) numere nongeografice pentru servicii de comunicații electronice, unde codul național de destinație arată că serviciile sunt furnizate la puncte mobile, prin intermediul unei rețele publice mobile;

4) numere nongeografice pentru servicii diverse sau pentru servicii cu tarif special, altele decât cele pentru servicii de comunicații electronice furnizate la puncte mobile, unde codul național de destinație oferă informații privind serviciul furnizat sau modalitatea de tarifare a acestuia.

18. Schema de repartizare a resurselor de numerotare din PNN este prezentată în Anexă.

 

IV. REGULILE DE FORMARE ŞI UTILIZARE 

A RESURSELOR DE NUMEROTARE

 

19. PNN este un plan de numerotare de tip închis, care prevede apelarea numerelor telefonice din PNN, inclusiv celor geografice, prin formarea prefixului “0” și a numărului național semnificativ (N(S)N) sau a unui număr național scurt.

20. În funcție de lungimea acestora, numerele de abonat pot fi:

1) numere de abonat de 6 cifre pentru municipiul Chișinău, și de 5 cifre, pentru celelalte arii geografice utilizate în rețele publice de comunicații electronice furnizate la puncte fixe;

2) numere de abonat de 4 cifre, pentru servicii de interes general la nivel local furnizate utilizatorilor finali dintr-o anumită arie geografică;

3) numere de abonat de 6 cifre care intră în componența numerelor independente de locație;

4) numere de abonat de 5 cifre, pentru servicii de comunicații electronice furnizate la puncte mobile.

21. Accesul, din diferite arii geografice și rețele de telefonie fixă și mobilă celulară, la codurile și numerele naționale scurte din șirul de numere “1” se efectuează fără prefixul “0”.

22. Codurile de selectare a transportatorului din blocul ,,1010 - 1099” sunt utilizate pentru selectarea serviciilor oferite de un furnizor de servicii publice de comunicații electronice, care realizează transportul apelului din rețeaua în care este originat către rețeaua de destinație.

23. Numerele naționale scurte care încep cu 11x se atribuie și sunt utilizate în conformitate cu reglementările speciale, pentru serviciile de urgență și pentru alte servicii armonizate la nivel european.

24. Numărul național scurt 116000 este utilizat pentru serviciul “Linie telefonică de urgență pentru copiii dispăruți“. Serviciul preia apeluri prin care se anunță dispariția unor copii.

25. Numărul național scurt 116006 este utilizat pentru serviciul ,,Linie de asistență telefonică pentru victimele infracțiunilor”. Serviciul oferă victimelor infracțiunilor posibilitatea de a primi asistență psihologică în astfel de situații, de a fi informate în legătură cu drepturile lor și cu modalitățile de exercitare a acestor drepturi, precum și de a fi îndrumate către instituțiile care le pot sprijini.

26. Numărul național scurt 116111 este utilizat pentru serviciul ,,Linie de asistență telefonică pentru copii“. Serviciul oferă ajutor copiilor care au nevoie de îngrijire și protecție și îi pune în legătură cu diverse organizații și resurse.

27. Numărul național scurt 116117 este utilizat pentru ,,Serviciul medical telefonic care nu intră în categoria cazurilor de urgență“. Serviciul direcționează apelurile către serviciile medicale adecvate pentru probleme urgente, dar care nu pun în pericol viața, în special, dar nu exclusiv, în afara programului normal de lucru, în zilele de repaus săptămânal și în timpul sărbătorilor legale.

28. Numărul național scurt 116123 este utilizat pentru serviciul ,,Linie de asistență telefonică care oferă sprijin psihologic“. Serviciul permite apelantului să beneficieze de o relație umană reală, în cadrul căruia este ascultat fără a fi judecat. Acesta oferă sprijin psihologic apelanților care suferă de singurătate, care se află într-o stare de criză psihologică sau care se gândesc la suicid.

29. Numerele pentru rețele mobile virtuale (MVNO – Mobile Virtual Network Operator) din blocul de numere ,,71000000 - 71999999” sunt utilizate de furnizorii de servicii de comunicații electronice furnizate la punctele mobile care nu dețin o licență de utilizare a frecvențelor radio, dar furnizează servicii prin utilizarea unor elemente ale altor rețele publice mobile, în baza unor acorduri încheiate cu furnizorii acestor rețele.

30. Numerele din blocul de numere ,,80000000 - 80099999”, sunt numere cu acces gratuit pentru apelant, indiferent de rețeaua din care este originat apelul şi sunt utilizate pentru terminarea apelurilor, fără a exista posibilitatea de originare a apelurilor.

31. Numerele din blocul de numere ,,80800000 - 80899999”, sunt utilizate pentru acces la servicii cu cost partajat. În cazul serviciilor cu costuri partajate furnizate prin intermediul acestor numere, tariful perceput apelantului, în dependență de numerele utilizate, nu poate depăși tariful unui apel local în interiorul rețelei locale sau național în interiorul rețelei naționale, după caz.

32. Numerele din blocul de numere ,,81400000 - 81499999” sunt utilizate pentru acces la diferite servicii de informații de interes general (transport auto, inclusiv taxi, aerian, feroviar, servicii medicale). Pentru acces la aceste numere se aplică tariful apelului național către numerele geografice.

33. Numerele din blocul ,,82100000 - 82199999” sunt utilizate pentru acces la servicii de transmisiuni de date și la Internet prin Dial-Up.

34. Numerele din șirul de numere “9” sunt utilizate pentru servicii cu tarif special (Premium rate) după cum urmează:

1) blocul de numere ,,90000000 - 90089999” – pentru servicii de conținut de tip: divertisment, jocuri și concursuri;

2) blocul de numere ,,90090000 - 90099999” – pentru servicii de tip: televotare;

3) blocul de numere ,,90500000 - 90599999” – pentru servicii de conținut de tip: informații diverse (generale, de afaceri, de marketing);

4) blocul de numere ,,90600000 - 90699999” – pentru servicii de conținut de tip: divertisment pentru adulți.

 

Anexă

la Planul Național de Numerotare 

 

 

SCHEMA DE REPARTIZARE A RESURSELOR DE NUMEROTARE

 

 

 

 

Prefix național

Coduri naționale de destinație (NDC)/blocuri 
de numere

Număr național semnificativ, Nr. de cifre

Destinație

Aria de utilizare municipiu/

raion/

națională

1

2

3

5

6

00

Prefix internațional

01

Rezervat pentru dezvoltări viitoare

02

Numere geografice pentru rețele și servicii publice de comunicații electronice furnizate la puncte fixe

0

20

 

Rezervă

 

0

210

8

Numere geografice

Grigoriopol

0

211-214

 

Rezervă

 

0

215

8

Numere geografice

Dubăsari

0

216

8

Numere geografice

Camenca

0

215-218

 

Rezervă

 

0

219

8

Numere geografice

Dnestrovsk

0

22

8

Numere geografice

Chişinău

0

230

8

Numere geografice

Soroca

0

231

8

Numere geografice

Bălţi

0

232-234

 

Rezervă

 

0

235

8

Numere geografice

Orhei

0

236

8

Numere geografice

Ungheni

0

237

8

Numere geografice

Străşeni

0

238-240

 

Rezervă

 

0

241

8

Numere geografice

Cimişlia

0

242

8

Numere geografice

Ştefan Vodă

0

243

8

Numere geografice

Căuşeni

0

244

8

Numere geografice

Călăraşi

0

245

 

Rezervă

 

0

246

8

Numere geografice

Edineţ

0

247

8

Numere geografice

Briceni

0

248

8

Numere geografice

Criuleni

0

249

8

Numere geografice

Glodeni

0

250

8

Numere geografice

Floreşti

0

251

8

Numere geografice

Donduşeni

0

252

8

Numere geografice

Drochia

0

253

 

Rezervă

 

0

254

8

Numere geografice

Rezina

0

255

 

Rezervă

 

0

256

8

Numere geografice

Rîşcani

0

257

 

Rezervă

 

0

258

8

Numere geografice

Teleneşti

0

259

8

Numere geografice

Făleşti

0

260-261

 

Rezervă

 

0

262

8

Numere geografice

Sîngerei

0

263

8

Numere geografice

Leova

0

264

8

Numere geografice

Nisporeni

0

265

8

Numere geografice

Anenii Noi

0

266-267

 

Rezervă

 

0

268

8

Numere geografice

Ialoveni

0

269

8

Numere geografice

Hînceşti

0

270

 

Rezervă

 

0

271

8

Numere geografice

Ocniţa

0

272

8

Numere geografice

Şoldăneşti

0

273

8

Numere geografice

Cantemir

0

274-290

 

Rezervă

 

0

291

8

Numere geografice

Ceadîr Lunga

0

292

 

Rezervă

 

0

293

8

Numere geografice

Vulcănești

0

294

8

Numere geografice

Taraclia

0

295-296

 

Rezervă

 

0

297

8

Numere geografice

Basarabeasca

0

298

8

Numere geografice

Comrat

0

299

8

Numere geografice

Cahul

03

Rețele și servicii publice de comunicații electronice furnizate la puncte fixe și numere independente de locație

0

30

8

Numere independente de locație

Națională

0

310-319

 

Rezervă

 

0

32

8

Numere geografice

Chișinău

0

330

8

Numere geografice

Soroca

0

331

8

Numere geografice

Bălți

0

332-334

 

Rezervă

 

0

335

8

Numere geografice

Orhei

0

336

8

Numere geografice

Ungheni

0

337

8

Numere geografice

Strășeni

0

338-340

 

Rezervă

 

0

341

8

Numere geografice

Cimișlia

0

342

8

Numere geografice

Ștefan-Vodă

0

343

8

Numere geografice

Căușeni

0

344

8

Numere geografice

Călărași

0

345

 

Rezervă

 

0

346

8

Numere geografice

Edineţ

0

347

8

Numere geografice

Briceni

0

348

8

Numere geografice

Criuleni

0

349

8

Numere geografice

Glodeni

0

350

8

Numere geografice

Florești

0

351

8

Numere geografice

Dondușeni

0

352

8

Numere geografice

Drochia

0

353-355

 

Rezervă

 

0

356

8

Numere geografice

Rîşcani

0

357

 

Rezervă

 

0

358

8

Numere geografice

Telenești

0

359

8

Numere geografice

Fălești

0

360-261

 

Rezervă

 

0

362

8

Numere geografice

Sîngerei

0

363

8

Numere geografice

Leova

0

364

8

Numere geografice

Nisporeni

0

365

8

Numere geografice

Anenii Noi

0

366-367

 

Rezervă

 

0

368

8

Numere geografice

Ialoveni

0

369

8

Numere geografice

Hînceşti

0

370

 

Rezervă

 

0

371

8

Numere geografice

Ocnița

0

372

8

Numere geografice

Șoldănești

0

373

8

Numere geografice

Cantemir

0

374-79

 

Rezervă

 

0

38

8

Numere independente de locație

Națională

0

390

 

Rezervă

 

0

391

8

Numere geografice

Ceadîr-Lunga

0

392

 

Rezervă

 

0

393

8

Numere geografice

Vulcănești

0

394

8

Numere geografice

Taraclia

0

395-396

 

Rezervă

 

0

397

8

Numere geografice

Basarabeasca

0

398

8

Numere geografice

Comrat

0

399

8

Numere geografice

Cahul

04

Numere nongeografice pentru servicii de M2M și IoT

0

410000000 -419999999

9

Numere pentru comunicații mașină-mașină (M2M)

Națională

0

420000000 -429999999

9

Numere pentru comunicații mașină-mașină (M2M)

În afara țării

0

430000000 -439999999

9

Numere pentru comunicații în baza Internetul lucrurilor (IoT)

Națională

0

440000000 -449999999

9

Numere pentru comunicații în baza Internetul lucrurilor (IoT)

În afara țării

0

45-49

9

Rezervă

 

05

Numere geografice pentru rețele și servicii publice de comunicații electronice furnizate la puncte fixe

0

500-532

 

Rezervă

 

0

533

8

Numere geografice

Tiraspol

0

534-551

 

Rezervă

 

0

552

8

Numere geografice

Bender

0

553-554

 

Rezervă

 

0

555

8

Numere geografice

Rîbniţa

0

556

 

Rezervă

 

0

557

8

Numere geografice

Slobozia

0

558-599

 

Rezervă

 

06

Numere nongeografice pentru rețele şi servicii publice de comunicații electronice furnizate la puncte mobile

0

60-69

8

Telefonie celulară mobilă

Națională

07

Numere nongeografice pentru rețele şi servicii publice de comunicații electronice

0

70

 

Rezervă

 

0

71

8

Numere pentru furnizorii de rețele mobile virtuale (MVNO)

Națională

0

72-75

 

Rezervă

 

0

76-79

8

Telefonie celulară mobilă

Națională

08

Numere nongeografice pentru servicii

0

80000000 – 80059999

8

Numere cu acces gratuit pentru apelant (Freephone)

Națională

0

80060000-80069999

8

International Freephone Service

Națională

0

80070000-80099999

8

Numere cu acces gratuit pentru apelant (Freephone)

Națională

0

801-802

 

Rezervă

 

0

803

8

Numere de acces universal

Națională

0

804-807

 

Rezervă

 

0

80800000-80849999

8

Numere pentru servicii cu cost partajat (tarif local pentru apelant în interiorul rețelei)

Națională

0

80850000-80899999

8

Numere pentru servicii cu cost partajat (tarif național pentru apelant în interiorul rețelei)

Națională

0

809-813

 

Rezervă

 

0

814

8

Numere pentru servicii transport

Națională

0

815-820

 

Rezervă

 

0

821

8

Numere de acces la servicii de transmisiuni de date și la Internet

Națională

0

822-829

 

Rezervă

 

0

83-89

 

Rezervă

 

09

Numere nongeografice pentru servicii cu tarif special (Premium rate)

0

90000000-90089999

8

Divertisment, jocuri, concursuri și servicii destinate minorilor

Națională

0

90090000-90099999

8

Televotare

Națională

0

90100000 - 90499999

 

Rezervă

 

0

905

8

Informații diverse (generale, de afaceri, de marketing)

Națională

0

906

8

Divertisment adulți

Națională

0

907-909

 

Rezervă

 

0

91-99

 

Rezervă

 

           

 

Converted to HTML with WordToHTML.net

Ultima actualizare: 18/01/2024