Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

20 Mai, 2024

Condiții de acces

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 28/2016, autorităţile publice centrale sau locale, alte instituţii publice, precum şi orice alte entităţi care exercită dreptul de administrare asupra imobilelor proprietate publică a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, inclusiv întreprinderile de stat sau municipale care au în administrare (gestiune) obiective de infrastructură tehnico-edilitară, au obligaţia de a publica pe pagina web oficială, atunci când aceasta există, şi de a afişa în locuri vizibile la propriul sediu informaţia privind condiţiile în care se realizează dreptul de acces la această proprietate şi/sau de utilizare partajată a infrastructurii fizice respective, inclusiv documentele pe care solicitantul urmează să le prezinte pentru confirmarea îndeplinirii acestor condiţii. Informaţia va fi făcută publică în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii primei cereri privind exercitarea dreptului de acces la o anumită proprietate publică şi/sau de utilizare partajată a unei infrastructuri fizice.

Informaţia privind condiţiile de acces pe proprietatea publică va cuprinde:
a) entitatea care exercită dreptul de administrare, modalitatea în care aceasta poate fi contactată în vederea depunerii cererii de acces pe proprietăţi;
b) caracteristicile proprietăţii sau ale infrastructurii fizice care constituie obiectul dreptului de acces sau de utilizare partajată, zonele în care se poate realiza dreptul de acces;
c) tarifele maxime pentru dreptul de acces pe proprietăţi şi/sau de utilizare partajată a infrastructurii fizice (în cazul în care sunt aplicabile) şi condiţiile în care acestea se aplică, precum şi principiile în baza cărora acestea au fost stabilite, în funcţie de elementele reţelelor de comunicaţii electronice şi elementele de infrastructură asociată care fac obiectul lucrărilor;
d) orice limitări tehnice privind exercitarea dreptului de acces sau de utilizare partajată, ce rezultă din caracteristicile, destinaţia sau interesul public ale proprietăţii;
e) procedura detaliată ce trebuie îndeplinită de solicitantul dreptului de acces sau de utilizare partajată, inclusiv condiţiile privind documentele ce trebuie prezentate de către acesta.

Entitățile menționate mai sus au obligaţia să transmită ANRCETI condiţiile de acces pe proprietăţi şi/sau de utilizare partajată a infrastructurii fizice, precum şi orice modificări şi/sau completări ale acestor condiţii, în termen de 3 zile lucrătoare din data publicării acestora. În baza informaţiilor prezentate de entitățile publice de diferite nivele, ANRCETI a creat şi a pus la dispoziţia publicului, pe pagina sa web oficială, o bază de date care va include condiţiile de acces pe proprietatea publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, inclusiv condiţiile de utilizare partajată a infrastructurii fizice, precum şi entităţile responsabile de acordarea dreptului de acces şi/sau de utilizare partajată.

Baza de date creată de ANRCETI poate fi consultată pe pagina sa web oficială la adresa http://www.anrceti.md/conditii_acces.

În scopul facilitării procesului de stabilire a condițiilor de acces pe proprietatea publică, ANRCETI a publicat pe pagina sa oficială un model al condițiilor de acces, care servește drept cadru de referință și orientare pentru entitățile publice de diferite niveluri. Acest model poate fi accesat aici.

Ultima actualizare: 9/10/2017