Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

19 Iunie, 2024

Ghidul furnizorului

3. Licenţe de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio

Noţiuni generale

Dreptul de a utiliza una sau mai multe canale sau frecvenţe radio în scopul furnizării de servicii de comunicaţii electronice sînt stabilite în Legea nr.241-XVI, în Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 54 din 28.12.2017 cu privire la regimul de autorizare generală și licențiere în domeniul comunicațiilor electronice şi în Condiţiile de licenţă pentru utilizarea canalelor şi frecvenţelor radio.

Notă : Canalele şi frecvenţele radio sunt resurse limitate aflate în proprietatea publică a statului şi constituie obiectul licenţei pentru utilizarea acestora.

Cine poate obţine licenţa?

Licenţa este actul administrativ prin care Agenţia acordă furnizorilor înregistraţi prin notificare (autorizarea generală), în condiţiile Legii nr.241-XVI, dreptul de a utiliza una sau mai multe canale sau frecvenţe radio în scopul furnizării de servicii pentru reţelele de telefonie, reţelele şi/sau posturile de radio sau de televiziune prin eter şi/sau cablu.

În cazul în care numărul de licenţe este limitat, licenţele de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio se eliberează persoanelor juridice pe bază de concurs sau prin încredinţare directă, dacă dreptul oferit este o evoluţie succesivă pentru reţeaua deja construită şi furnizată în mod autorizat

Ce documente sînt necesare pentru obţinerea licenţei?

a) Pentru obţinerea licenţei de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio pentru reţelele de telefonie solicitantul va prezenta următoarele documente:
- Declaraţie/Cerere (anexa nr.3 la Hotărârea nr. 54 din 28.12.2017);
- Planul de afaceri.

Notă: În cazul eliberării licenţei prin concurs se vor solicita şi alte documente prevăzute de caietul de sarcini.

b) Pentru obţinerea licenţei de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio pentru reţelele şi/sau posturile de radio şi/sau de televiziune prin eter solicitantul va prezenta următoarele documente:
- Declaraţie/Cerere (anexa nr.3 la Hotărârea nr. 54 din 28.12.2017);
- Copia licenţei de emisie sau autorizarea de retransmisie, eliberată de Consiliul Coordonator al Audiovizualului;
- Proiectul tehnic al staţiei de radio/TV, autorizat de Centrul Naţional de Frecvenţe Radio.

c) Pentru obţinerea licenţei de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio pentru reţelele şi/sau posturile de radio şi/sau de televiziune prin cablu solicitantul va prezenta următoarele documente:
- Declaraţie/Cerere (anexa nr.3 la Hotărârea nr. 54 din 28.12.2017);
- Copia licenţei de emisie sau autorizarea de retransmisie, eliberată de Consiliul Coordonator al Audiovizualului.

Notă: La solicitarea licenţei, Agenţia are dreptul să verifice posibilitatea respectării de către solicitant a condiţiilor aferente dreptului de utilizare a canalului sau frecvenţei radio. În acest scop, solicitantului i se pot cere informaţii care ar demonstra capacitatea sa de a respecta aceste condiţii. În cazul în care informaţiile respective nu sînt prezentate, solicitarea dreptului de a utiliza canale sau frecvenţe radio poate fi respinsă.

Notă: La eliberarea prin încredinţare directă a licenţelor al căror număr este limitat, la cerere se anexează planul de afaceri, care include descrierea abstractă a reţelei şi/sau serviciului, indicii de calitate şi condiţiile de furnizare a serviciului, capacitatea tehnică şi financiară a solicitantului de a realiza proiectul propus şi de a îndeplini condiţiile licenţei.

În ce mod se transmite la Agenţie cererea şi documentele aferente?

Transmiterea documentelor la sediul Agenţiei se poate efectua numai în unul din următoarele moduri:
- prin depunere, personal sau de către un reprezentant al solicitantului ori al furnizorului, sub luare de semnătură;
- prin serviciul poştal de trimitere poştală recomandată cu confirmare de primire.

Data aplicării semnăturii persoanei responsabile a Agenţiei prin care se confirmă depunerea cererii sau data confirmării primirii prin serviciul de trimitere poştală recomandată cu confirmare de primire este considerată ca dată a primirii cererii.

Notă: Cererea este considerată realizată, în cazul cînd au fost îndeplinite toate cerinţele legale privind transmiterea, forma şi conţinutul documentelor prezentate.

Cît timp durează adoptarea deciziei Agenţiei?

Deciziile privind eliberarea licenţelor de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio sunt luate şi făcute publice de către Agenţie cît de curînd posibil după primirea cererii complete, dar nu mai tîrziu de 6 săptămîni, excepţie fiind licenţele care se eliberează prin concurs, pentru care termenul este de cel mult 8 luni. Solicitantul este obligat să respecte anumiţi parametri tehnici prevăzuţi de Condiţiile licenţei care sunt parte integrantă a licenţei.

Notă : Licenţele sînt eliberate după confirmarea achitării conturilor de plată pentru utilizarea canalelor sau frecvenţelor radio, prezentate de către Agenţie.

Cum se procedează în cazul cesionării licenţei?

Furnizorul de reţele, care doreşte să i se cesioneze una sau mai multe licenţe, are obligaţia să transmită la Agenţie o cerere în acest sens, realizată în mod obligatoriu prin completarea fomularului tip, însoţită de documentele suplimentare, descrise în art.9 al procedurii de cesionare a licenţelor de utilizare a resurselor limitate, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie nr.08 din 25.02.2010.

Care este termenul de valabilitate a licenţei?

Termenul de valabilitate a licenţelor de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio este de 5 ani de la data eliberării (incluzînd şi termenul pentru care a fost suspendată licenţa), cu excepţia:
a) licenţelor de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio eliberate în situaţia în care numărul licenţelor este limitat, pentru care termenul de valabilitate este de 15 ani;
b) licenţelor de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio pentru reţele şi/sau posturi de radio sau de televiziune, care se eliberează pentru termenul de valabilitate a licenţelor de emisie sau a autorizaţiilor de retransmisie, iar pentru televiziunea analogică terestră – pentru un termen ce nu depăşeşte termenul-limită de trecere la televiziunea digitală terestră;
c) licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio eliberate pentru reţele destinate unor experimentări sau transmisii ocazionale, pentru care termenul de valabilitate este de cel mult 6 luni;
d) licenţelor solicitate pe un termen mai mic de 5 ani.

Înapoi

Ultima actualizare: 20/02/2018