Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

17 Iunie, 2024

Condiţii de licenţă

   Anexă

la Hotărârea Consiliului de Administraţie

al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în

Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei

nr. 52 din 25.12.2008

modificat prin H.C.A. nr. 16 din 15.06.2015

 

CONDIŢII GENERALE DE LICENŢĂ

privind utilizarea canalelor sau frecvenţelor radio în scopul furnizării reţelelor publice de comunicatii electronice şi serviciilor de comunicaţii electronice accesibile publicului

 

                                                                                                                           I.                        DISPOZIŢII GENERALE

 

1.                      Condiţiile generale de licenţă pentru utilizarea canalelor sau frecvențelor radio în scopul furnizării reţelelor și/sau serviciilor publice de comunicaţii electronice, în continuare denumite condiții generale, sunt elaborate de către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei, în continuare denumită ANRCETI.

2.                      Condițiile generale constituie anexă la licența de utilizare a canalelor sau frecvențelor radio eliberată de către ANRCETI în scopul furnizării reţelelor și/sau serviciilor publice de comunicaţii electronice şi sunt parte integrantă a acesteia.

3.                      Condițiile generale stabilesc, în principal, drepturi, obligații și cerinţe care urmează a fi respectate, obligatoriu, de către titularul licenței de utilizare a canalelor sau frecvențelor radio, la furnizarea reţelelor, inclusiv a multiplexelor şi/sau serviciilor publice de comunicaţii electronice.

4.                      Pot face obiectul unei licențe de utilizare a canalelor sau frecvențelor radio: un canal radio sau mai multe, o frecvență radio sau mai multe, o subbandă de frecvențe radio sau mai multe subbenzi din aceiași bandă de frecvențe radio sau din benzi diferite, în continuare denumite canale sau frecvențe radio.

 

                                                                                                                   II.                        AUTORITATEA LICENŢEI

 

5.                      Licenţa de utilizare a canalelor sau frecvențelor radio, în continuare denumită licența, atestă dreptul, exclusiv, al titularului acesteia de a utiliza, pe teritoriul Republicii Moldova, canalele sau frecvențele radio asignate prin licență pentru o perioadă determinată de timp.

6.                      Licenţa atestă dreptul titularului acesteia de a utiliza canalele sau frecvențele radio atribuite prin licență pentru:

1)                     furnizarea (instalarea, operarea, controlarea şi punerea la dispoziţia unui terţ) a unei reţele publice bazate pe standardele tehnologilor de acces radio terestru cu respectarea anumitor condiţii tehnice şi operaţionale aplicabile, avizul privind asignarea canalului sau frecvenței radio eliberat de Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio (CNFR), du caz, de condiţiile speciale tip de licențe emise pentru benzi specifice de frecvențe radio, în continuare denumite condiţiile speciale tip, şi a legislaţiei şi reglementărilor aplicabile canalelor sau frecvențelor atribuite prin licență precum și a activităţii desfăşurate în baza licenţei;

2)                     furnizarea serviciilor publice de comunicaţii electronice cu respectarea obligatorie a legislaţiei şi reglementărilor aplicabile activităţii desfăşurate în baza licenţei, după caz, a condiţiilor speciale tip.

7.                      Titularul licenţei are dreptul cesionării drepturilor de utilizare a canalelor sau frecvențelor radio cuprinse în licenţa, integral sau parţial, în conformitate cu reglementările în vigoare emise în acest sens și, după caz, a condițiilor speciale tip. Cesionarea drepturilor de utilizare a canalelor sau frecvențelor radio cuprinse în licenţa nu trebuie să conducă la schimbarea destinaţiei de utilizare a canalelor sau frecvențelor radio.

 

                                         III.     CONDIȚII DE UTILIZARE A CANALELOR SAU FRECVENȚELOR RADIO

 

8.                      Principalele condiţii de utilizare a canalelor sau frecvențelor radio sunt următoarele:

1)            canalele și frecvențele radio sunt resurse limitate aflate în proprietatea publică a statului şi nu pot fi obiect al vânzării-cumrii;

2)            canalele și frecvențele radio pot fi utilizate de către titularul licenței doar pentru furnizarea rețelelor și/sau serviciilor publice de comunicații electronice, precum şi a produselor şi serviciilor legate direct de furnizarea reţelei şi serviciilor pentru care i-au fost atribuite conform licenței și, după caz, a condiţiilor speciale tip;

3)            licența, canalele sau frecvențele radio incluse în licență nu se pot transfera în mod direct între furnizori acordul ANRCETI.

9.                      Titularul licenţei, la exercitarea drepturilor ce decurg din licenţa, are următoarele obligaţii principale de utilizare a canalelor sau frecvențelor radio:

1)                asigure utilizarea efectivă, raţională şi eficientă a canalelor sau frecvenţelor radio care fac obiectul licenţei în conformitate cu legislația în vigoare, prezentele condiţii de licență și, după caz, a condiţiilor speciale tip;

2)                să lanseze serviciile de comunicații electronice cu utilizarea canalelor sau frecvențelor radio alocate prin licențe, într-un termen ce nu va depăși 12 luni, din data eliberării licenţei;

3)                limiteze expunerea populaţiei la efectele câmpurilor electromagnetice generate de reţea în conformitate cu nivelurile maxime admisibile stabilite de legislaţia în vigoare, cu suportarea cheltuielilor aferente;

4)                nu efectueze bruiajul altor reţele de comunicaţii electronice instalate legal pe teritoriul Republicii Moldova şi să evite interferenţele prejudiciabile, respectând cerinţele tehnice definite în deciziile, recomandările şi rapoartele Conferinţei Europene a Administraţiilor Poştale şi de Telecomunicaţii/Comitetului Comunicaţii Electronice emise în acest sens;

5)                în cazul apariţiei interferenţelor prejudiciabile, datorate şi atribuite justificat titularului licenţei, să se conformeze deciziilor emise de CNFR, prin care se impun măsurile necesare pentru înlăturarea acestora, cu suportarea cheltuielilor aferente, incluzând dar nelimitându-se la reparaţii, inserţia unor filtre suplimentare, corectarea erorilor datorate instalării neadecvate sau defectuoase a reţelei sau a operării necorespunzătoare a echipamentelor;

6)                respecte prevederile deciziilor, recomandărilor şi rapoartelor Comisiei Europene (CE), Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor (UIT)/Conferinței Europene a Administrațiilor Poștei și Telecomunicațiilor (CEPT)/Comitetului Comunicaţii Electronice ECC aplicabile benzilor de frecvenţe, care fac obiectul licenței;

7)                se conformeze condiţiilor şi cerinţelor impuse în vederea respectării acordurilor internaţionale la care Republica Moldova este parte, precum şi deciziilor şi recomandărilor CEPT şi ale organului central de specialitate (autoritatea responsabilă de administrarea spectrului de frecvenţe radio) vizând utilizarea frecvenţelor radio care fac obiectul licenţei;

8)                nu utilizeze staţiile de radiocomunicaţii care nu corespund normelor maximal admisibile de emisie a câmpurilor electromagnetice stabilite de legislaţia și reglementările în vigoare şi parametrilor tehnici coordonaţi cu CNFR sau care provoacă perturbaţii în funcţionarea altor staţii şi reţele de radiocomunicaţii care funcționează legal;

9)                respecte parametrii tehnici ai staţiei de radiocomunicații pentru furnizarea serviciilor de programe audiovizuale prin eter (servicii de programe radio sau televiziune) stabilite în Proiectul tehnic al staţiilor radio, cu modificările ulterioare, aprobat de CNFR şi buletinul de măsurători întocmit de CNFR.

10.                 Titularul licenței are următoarele obligaţii de furnizare a reţelei:

1)                     să utilizeze, la instalarea rețelei, echipamente care corespund standardelor aplicabile;

2)                     să adopte un bun sistem de inginerie în instalarea, operarea şi controlul reţelei de comunicaţii electronice, menit asigure o calitate superioară a serviciului, ținând cont de parametri de calitate stabiliți conform reglementărilor emise în acest sens, precum şi o minimizare a potenţialului de interferenţă prejudiciabilă cauzată de titularul licenței cu alte sisteme de radiocomunicaţii, care operează în benzi de frecvenţe conforme TNABF și atribuite legal;

3)                     efectueze lucrări de instalare, operare, gestionare, mentenanţă şi lichidare a reţelei în zona de frontieră, la intersecţia liniei frontierei de stat pe uscat sau pe apele de frontieră în conformitate cu legislaţia şi reglementările în vigoare emise în acest sens;

4)                     furnizeze reţele de comunicații electronice cu respectarea recomandărilor şi standardelor tehnologiilor de acces radio terestru aplicabile, prezentelor condiții generale, după caz, condiţiilor speciale tip, actelor legislative şi normative, reglementărilor şi standardelor tehnice în vigoare, aferente canalelor sau frecvențelor utilizate precum și activităţii desfăşurate în baza licenţei;

5)                     efectueze importul echipamentelor de comunicaţii electronice în baza unui contract de livrare, în care se indică obligatoriu cerinţele esenţiale aplicabile, şi a declaraţiei de conformitate emise de importator, înregistrată de organismul de certificare a produselor din domeniul comunicaţiilor electronice, în conformitate cu reglementările tehnice aplicabile;

6)                     plaseze echipamente de comunicaţii electronice pe piaţă numai dacă nt conforme cu cerinţele esenţiale, pe baza unei declaraţii de conformitate emise pe propria răspundere de producător, reprezentantul său autorizat ori importator în temeiul documentiei tehnice a producătorului, prin care se atestă conformitatea produselor, sau în baza unui certificat de conformitate eliberat de organismul de certificare a produselor din domeniul comunicaţiilor electronice acreditat şi recunoscut. Echipamentele de comunicaţii electronice trebuie să fie marcate conform reglementărilor tehnice aplicabile;

7)                     nu plaseze pe piaţă şi nu utilizare echipamente de comunicaţii electronice care nu corespund cerinţelor esenţiale, nu nt însoţite de declaraţia de conformitate emisă de producător, reprezentantul său autorizat ori importator în baza certificatului de conformitate ori a rapoartelor de încercări, sau care nu sânt marcate conform reglementărilor tehnice aplicabile;

8)                     asigure securitatea şi integritatea reţelelor publice de comunicaţii electronice, securitatea personalului propriu care operează/deservește rețeaua de comunicații electronice, precum și a datelor cu caracter personal în condițiile legislației și reglementărilor în vigoare emise în acest sens.

 

                                                                                         IV.              DREPTURI CE REVIN ANRCETI ȘI CNFR

 

11.                 ANRCETI este în drept, în limitele competenţei sale și în condiţiile stabilite de legislaţia în vigoare:

1)            exercite monitorizarea şi controlul respectării de către titularul licenţei a prezentelor condiţii generale;

2)            aibă acces la documentele ce ţin de furnizarea reţelei şi serviciilor publice cu utilizarea canalului sau frecvenței specificate în licență, inclusiv la informaţia ce prezintă secret comercial, asigurând confidenţialitatea acestora în condiţiile legii, cu excepţia documentelor ce conţin date cu caracter personal;

3)            ceară titularului licenţei executarea deciziilor sale emise în limitele competenţei sale;

4)            publice orice informaţie prezentată de către titularul licenţei, cu excepţia cazului când informaţia este desemnată ca fiind confidenţială sau secret comercial;

5)            aplice sancţiuni, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, titularului licenţei pentru nerespectarea prezentelor condiţii generale, cu excepţia cazurilor când nerespectarea acestora a fost determinată de circumstanţe care nu depind de voinţa titularului licenţei, inclusiv situaţii excepţionale, acte sau omisiuni unui terţ pe care titularul licenţei nu le poate influenţa.

12.                 ANRCETI este în drept opereze modificări în prezentele condiţii generale în următoarele cazuri:

1)            decizii ale organizaţiilor şi organismelor internaţionale cuprinse în tratatele/ acordurile la care Republica Moldova este parte;

2)            modificarea cadrului legal;

3)            în alte cazuri prevăzute de legislaţie.

13.                 ANRCETI este în drept să modifice canalele sau frecvenţele radio asignate în cazul în care organul central de specialitate modifică pentru utilizatorul neguvernamental benzile de frecvenţe radio pentru satisfacerea nevoilor statului – apărarea şi securitatea naţională, asigurarea ordinii publice, prevenirea situaţiilor excepţionale şi lichidarea consecinţelor acestora în cazul perturbaţiilor iremediabile.

14.                 CNFR este în drept să supravegheze compatibilitatea electromagnetică a stației.

15.                 CNFR este în drept să efectueze verificarea și măsurarea parametrilor tehnici de emisie a stațiilor și rețelelor de radiocomunicații.

 

                                                                                                                      V.              CONDIŢII DE LICENŢIERE

 

16.                 În cazurile în care utilizarea canalelor sau frecvenţelor radio care fac obiectul licenţei este armonizată la nivel european, cesionarea licenţei nu trebuie să conducă la schimbarea destinaţiei de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio, într-un mod care să contravină acestei utilizări armonizate.

17.                 Licenţa nu înlocuieşte alte licenţe, autorizări sau acorduri care sunt necesare, potrivit legislaţiei Republicii Moldova în vigoare atât din domeniul comunicațiilor electronice, precum și din alte domenii, pentru desfăşurarea activităţii titularului licenţei în Republica Moldova pe perioada de valabilitate a licenţei.

18.                 Licenţa poate fi suspendată, conform actelor normative și legislative în vigoare, în caz de nerespectare de către titularul acestea a deciziei privind remedierea încălcărilor obligaţiilor stabilite de actele normative, fixate în prezentele condiţii generale, după caz, în condiţiile speciale tip, în alte cazuri prevăzute de legislația în vigoare.

19.                 Licenţa poate fi revocată/retrasă, conform actelor normative în vigoare, în următoarele cazuri:

1)                     existenţa unei declarații/cereri din partea titularului licenţei;

2)                     neînlăturarea în termenul stabilit a circumstanţelor ce au dus la suspendarea dreptului prevăzut în autorizarea generală sau în licenţa;

3)                     după caz, ca urmare a retragerii licenţei de emisie;

4)                     după caz, la încetarea emisiei/retransmisiei a serviciilor de programe audiovizuale prin eter de peste 45 de zile din motive de natu tehnică şi de peste 96 de ore din orice alte motive;

5)                     alte cazuri prevăzute de legislația în vigoare.

20.                 Licenţa îşi pierde valabilitatea în următoarele cazuri:

1)                     titularul a notificat ANRCETI în vederea sistării furnizării reţelelor şi/sau serviciilor furnizate în baza licenţei;

2)                     la lichidarea titularului licenței şi radierea acestuia din Registrul de stat al întreprinderilor şi organizaţiilor;

3)                     la data intrării în vigoare a noii licenţe eliberate titularului, care înlocuieşte licenţa precedentă;

4)                     titularul licenţei nu a utilizat, într-o perioadă neîntrerup de cel puţin 12 luni, niciunul/niciuna dintre canalele/frecvenţele radio alocate prin licenţa;

5)                     ne reperfectarea licenței în termenul stabilit;

6)                     alte cazuri prevăzute de legislația în vigoare.

21.                 Titularul licenţei nu este în drept să transmită/revândă altei persoane licenţa sau frecvenţele radio atribuite prin licenţa, cu excepţia dreptului de utilizare a acestor resurse în conformitate cu prezentele condiţii de licenţă, după caz, condițiile speciale de licență, legislaţia şi reglementările în vigoare şi/sau utilizării partajate a frecvenţelor radio pentru acoperirea zonelor rurale cu o densitate redusă a populaţiei.

22.                 Pe motive tehnice sau din cauza operării schimbărilor în Planul naţional de repartizare a frecvenţelor radioelectrice terestre, organul central de specialitate poate modifica frecvenţa şi datele tehnice prevăzute în licenţă, fără întreruperea serviciului de programe al titularului de licenţă şi cu asigurarea unei recepţii de calitate echivalentă.

 

                                VI.                   PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A STAŢIEI DE RADIOCOMUNICAȚII ÎN SCOPUL FURNIZĂRII SERVICIILOR DE PROGRAME AUDIOVIZUALE PRIN ETER

 

23.                 Titularul licenţei va pune în funcţiune staţia de radiocomunicații în scopul furnizării serviciilor de programe audiovizuale prin eter, denumită în continuare stația de radiocomunicații, numai după perfectarea buletinului de măsurători a parametrilor tehnici de emisie, semnarea cu CNFR a contractului de asigurare a compatibilităţii electromagnetice a staţiei de radiocomunicații.

24.                 Titularul licenţei este obligat să comunice în scris CNFR despre începerea testărilor de probă, termenul de efectuare a măsurărilor parametrilor tehnici şi termenul preconizat de punere în funcțiune a staţiei de radiocomunicații cu două săptămâni în prealabil.

25.                 Testările de probă se efectuează cu semnal ton şi fără utilizarea semnalului de program nu mai mult de 15 zile.

26.                 CNFR efectuează măsurările parametrilor tehnici şi perfectează buletinul de măsurători în termen de până la 10 zile din data solicitării de către titularul licenţei.

27.                 Contractul de asigurare al compatibilităţii electromagnetice a staţiei radiocomunicații se perfectează şi se semnează după efectuarea măsurărilor parametrilor tehnici.

 

                                                                                                                            VII.              RESPONSABILITĂŢI

 

28.                 Nerespectarea prezentelor condiţii generale, a condiţiilor tehnice şi/sau operaţionale, precum şi a legislaţiei aplicabile utilizării frecvenţelor radio, care fac obiectul licenţei, conduce la aplicarea sancţiunilor prevăzute de prezentele condiţii generale şi/sau prevăzute de legislaţia şi reglementările în vigoare.

29.                 Nu se vor aplica sancţiuni, dacă nerespectarea prezentelor condiţii generale se datorează unor circumstanţe pe care titularul licenţei nu le poate influenţa, inclusiv calamităţi naturale, război, acţiunile sau omisiunile unei terţe părţi şi alte evenimente excepţionale.

 

                                                                                                                         VIII.              DISPOZIŢII FINALE

 

30.                 Prezentele condiţii generale se interpretează de către ANRCETI şi se aplică în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.

31.                 Orice caz de neînţelegere a drepturilor şi obligaţiilor stabilite în prezentele condiţii generale va fi soluţionat în corespundere cu legislaţia Republicii Moldova în instanţele de judecată ale Republicii Moldova.

32.                 Prezentele condiţii generale se completează de drept cu dispoziţiile legislaţiei şi reglementărilor Republicii Moldova în vigoare din domeniul comunicațiilor electronice și/sau din domeniul audiovizualului, după caz, prevederile caietului de sarcini pentru concursul de eliberare a licenţei de utilizare a frecvențelor/canalelor radio şi obligaţiile asumate în cadrul concursului, după caz cu prevederile condițiilor speciale tip emise pentru benzi specifice de frecvențe radio.

33.                 În cazul în care orice prevedere a prezentelor condiții generale este sau devine ilegală, nulă sau inaplicabilă, aceasta nu va afecta legalitatea, validitatea sau aplicabilitatea oricărei alte prevederi ale prezentelor condiții generale, prin urmare, va rămâne în întregime legală, valabilă şi aplicabilă.

 

Ultima actualizare: 2/08/2018