Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

18 Iunie, 2024

Ghidul furnizorului

4. Licenţe de utilizare a resurselor de numerotare

Noţiuni generale

Resursele de numerotare se atribuie furnizorilor, la solicitare, de către Agenţie în baza Procedurii privind administrarea resurselor de numerotare telefonică. Procedura stabileşte regulile de atribuire a resurselor de numerotare, de calculare şi achitare a plăţilor pentru resursele de numerotare atribuite, de prezentare a rapoartelor privind utilizarea resurselor de numerotare şi asigurare a transparenţei în procesul de administrare a resurselor de numerotare din PNN.

Agenţia eliberează licenţele de utilizare a resurselor de numerotare în baza unei declaraţii/cereri (anexa nr.7 la Regulament) justificate a solicitantului autorizat să furnizeze reţele şi servicii de comunicaţii electronice. Ea adoptă deciziile privind eliberarea licenţelor şi le face publice cât de curând posibil, dar nu mai târziu de 3 săptămâni. Termenul de valabilitate a licenţelor este de 10 ani, cu excepţia cazurilor când ele sunt solicitate pe un termen mai mic de 10 ani şi când acestea sunt eliberate titularilor de licenţe de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio obţinute prin concurs, pentru care termenul de valabilitate este de 15 ani.

Cine poate obţine licenţa?

Licenţa este actul administrativ prin care Agenţia acordă furnizorilor înregistraţi prin notificare (autorizarea generală), în condiţiile Legii nr.241-XVI, dreptul de a utiliza resursele de numerotare în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice.

Pentru care servicii se alocă resursele de numerotare?

Resursele de numerotare se atribue în conformitate cu prevederile Planului National de Numerotare (PNN):
- Codurile şi numerele scurte din şirul de numere „1” se atribuie pentru acces la servicii şi reţele publice de comunicaţii electronice şi servicii non-comunicaţii.
- Blocurile de numere din şirurile de numere „2” şi „5” se atribuie pentru reţele şi servicii publice de comunicaţii electronice furnizate la puncte fixe.
- Blocurile de numere independente de locaţie din şirul “3” se atribuie pentru servicii de comunicaţii electronice care utilizează tehnologii cu comutare de pachete IP (NGN), furnizate, în principal, la puncte fixe.
- Blocurile de numere din şirurile „6” şi „7” se atribuie pentru reţele şi servicii publice de comunicaţii electronice furnizate la puncte mobile, pentru servicii cu acces universal, etc.
- Resursele de numerotare din şirurile „8” şi „9” se atribuie pentru servicii cum ar fi „Freephone”, „Premium rate”, servicii cu cost partajat, etc

Ce documente sînt necesare pentru obţinerea licenţei?

Pentru obţinerea licenţei de utilizare a resurselor de numerotare solicitantul va prezenta o declaraţie/cerere justificată (anexa nr.7 la Regulament).

Notă : Agenţia este în drept, la necesitate, să ceară suplimentar solicitantului raportul privind utilizarea resurselor de numerotare atribuite anterior sau nota de argumentare privind necesitatea resurselor de numerotare solicitate, modul şi condiţiile de utilizare a lor.

În ce mod se transmite la Agenţie cererea?

Transmiterea cererii la sediul Agenţiei se poate efectua numai în unul din următoarele moduri:
- prin depunere, personal sau de către un reprezentant al solicitantului ori al furnizorului, sub luare de semnătură;
- prin serviciul poştal de trimitere poştală recomandată cu confirmare de primire.

Este considerată data transmiterii data aplicării semnăturii persoanei responsabile a Agenţiei prin care se confirmă depunerea cererii sau data confirmării primirii prin serviciul de trimitere poştală recomandată cu confirmare de primire.

Notă : Cererea este considerată realizată, în cazul cînd au fost îndeplinite toate cerinţele legale privind transmiterea, forma şi conţinutul documentelor prezentate.

Cît timp durează adoptarea deciziei Agenţiei?

Decizia privind eliberarea licenţelor de utilizare a resurselor de numerotare este luată de Agenţie în termen de pînă la trei săptămîni, cu excepţia cazurilor cînd licenţele se eliberează prin concurs, pentru care termenul este de cel mult şase săptămîni.

Notă : Licenţele sînt eliberate după confirmarea achitării conturilor de plată pentru resursele de numerotare, prezentate de către Agenţie.

Cum se procedează în cazul cesionării licenţei?

Furnizorul de reţele, care doreşte să i se cesioneze una sau mai multe licenţe, are obligaţia să transmită la Agenţie o cerere în acest sens, realizată în mod obligatoriu prin completarea fomularului tip, însoţită de documentele suplimentare, descrise în art.9 al procedurii de cesionare a licenţelor de utilizare a resurselor limitate, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie nr.08 din 25.02.2010.

Care este termenul de valabilitate a licenţei?

Termenul de valabilitate a licenţelor de utilizare a resurselor de numerotare este de 10 ani de la data eliberării (incluzînd şi termenul pentru care a fost suspendată licenţa), cu excepţia:
a) licenţelor de utilizare a resurselor de numerotare, eliberate titularilor de licenţe de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio în situaţia în care numărul acestora este limitat, pentru care termenul de valabilitate este de 15 ani;
b) licenţelor solicitate pe un termen mai mic de 10 ani.

Înapoi

Ultima actualizare: 8/02/2011