Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

23 Iunie, 2024

Autorizarea generală

Notificarea este definită de Legea comunicaţiilor electronice nr.241-XVI din 15.11.2007 (în continuare – Legea nr. 241/2007) drept o declaraţie depusă de către o persoană fizică sau juridică către autoritatea de reglementare, ce cuprinde intenţia de a începe furnizarea reţelelor şi/sau serviciilor de comunicaţii electronice şi un set minim de informaţii necesare pentru a ţine Registrul public al furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice.

Persoana fizică sau juridică care intenționează să furnizeze rețele și/sau servicii de comunicații electronice urmează să depună la Agenție o notificare, în urma depunerii căreia aceasta își poate începe activitatea. Notificarea va conține un minim de informații necesare pentru a asigura ținerea de către Agenție a Registrului public al furnizorilor de rețele și servicii de comunicații electronice și va fi însoțită de fișa de descriere abstractă a rețelei și/sau serviciului, care va face parte integrantă din notificare. Notificarea se consideră realizată în cazul în care au fost îndeplinite toate cerințele ce țin de transmiterea, forma și conținutul notificării. Agenția, în cel  mult 3 zile lucrătoare de la depunerea notificării, va elibera o declarație informativă tip ce confirmă înscrierea persoanei fizice sau juridice în Registrul public al furnizorilor de rețele și servicii de comunicații electronice, cât și condițiile autorizării generale. Condițiile de autorizare generală stabilesc drepturile și obligațiile furnizorului de rețele și de servicii de comunicații electronice și sunt prevăzute în art. 25 alin. (15) și (16) din Legea nr. 241/2007.

Formularul-tip al notificării include informaţia ce urmează a fi comunicată de persoana fizică sau juridică care intenţionează să furnizeze reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice pentru a beneficia de regimul de autorizare generală. Aceste informaţii sunt grupate în următoarele categorii:
a) datele necesare identificării furnizorului şi comunicării eficiente cu acesta;
b) descrierea abstractă a tipurilor de reţele sau servicii pe care persoana intenţionează să le furnizeze;
c) data estimativă a începerii activităţii.

Transmiterea notificării şi a documentelor către sediul Agenţiei se efectuează în unul din următoarele moduri:
a) prin depunere, personal sau de către un reprezentant legal al furnizorului ori al persoanei care intenţionează să furnizeze reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice, sub luare de semnătură;
b) prin serviciul de trimitere poştală recomandată cu confirmare de primire;
c) printr-un înscris în formă electronică, căruia i s-a aplicat o semnătură electronică, bazată pe un certificat al cheii publice, nesuspendat sau nerevocat la momentul respectiv.

Orice modificare a datelor incluse în notificarea iniţială trebuie să fie notificată Agenţiei în termen de 10 zile. Furnizorii de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice care au intenţia de a-şi sista activitatea sunt obligaţi să notifice Agenţia şi să informeze utilizatorii asupra acestui fapt cu cel puţin 30 de zile înainte de data sistării activităţii.

Furnizorul poate renunţa la dreptul acordat prin autorizarea generală depunând la Agenţie o Notificare privind sistarea furnizării rețelelor și/sau serviciilor de comunicații electronice (anexa nr.4 a Regulamentului).

Persoana care a realizat notificarea în condiţiile prevăzute de lege este autorizată să furnizeze doar tipurile de reţele şi/sau servicii indicate în notificare, având toate drepturile şi obligaţiile stabilite de lege şi expuse în condiţiile autorizării generale. Furnizorul de reţele de comunicaţii electronice are dreptul de a utiliza aceste reţele pentru difuzarea sau retransmisia programelor audiovizuale numai după parcurgerea procedurilor de autorizare prevăzute de legislaţia din domeniul audiovizualului.

Informaţii suplimentare: Marina Ursu, tel. 022 251 319, e-mail: marina.ursu@anrceti.md

Ultima actualizare: 24/05/2023