Informaţie de contact

Adresa:
bd. Ştefan cel Mare, 134
MD-2012, Chişinău
Republica Moldova

Anticameră
tel.:  022 251 317
fax: 022 222 885
e-mail: office@anrceti.md

Relații cu mass-media
tel.: 022 251 364
e-mail: stela.iacob@anrceti.md

 

Linia telefonică de informare
și anticorupție: 080080080

 

Instituţii de stat ale R. Moldova

23 Mai, 2024

Spectrul de frecvenţe radio (SFR)

Agenţia eliberează furnizorilor, autorizaţi în condiţiile Legii comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15.11.2007, cu modificarile și completările ulterioare (în continuare: Legea 241/2007), licenţe de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio în scopul furnizării de servicii de comunicaţii electronice, cu respectarea anumitor parametri tehnici prevăzuţi de condiţiile licenţei.

Solicitanţii licenţei completează şi transmit către Agenţie Formularul-tip al declaraţiei/cererii (Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 54 din 28 decembrie 2017), care poate fi obţinut la sediul Agenţiei sau de pe pagina de Internet a acesteia. La solicitarea licenţei, Agenţia are dreptul să verifice posibilitatea respectării de către solicitant a condiţiilor aferente dreptului de utilizare a canalului sau frecvenţei radio. În acest scop, solicitantului i se pot cere informaţii care ar demonstra capacitatea sa de a respecta aceste condiţii. În cazul în care informaţiile respective nu sunt prezentate, solicitarea dreptului de a utiliza canale sau frecvenţe radio poate fi respinsă.

Furnizorul de reţele, care doreşte să i se cesioneze una sau mai multe licenţe, are obligaţia să transmită la Agenţie o cerere în acest sens, realizată în mod obligatoriu prin completarea fomularului tip, însoţită de documentele suplimentare, descrise în art.9 al procedurii de cesionare a licenţelor de utilizare a resurselor limitate, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie nr.08 din 25.02.2010.

Licenţele de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio pentru furnizorii reţelelor şi/sau posturilor de radio sau de televiziune se eliberează de către Agenţie în baza cererii depuse, la care se anexează licenţa de emisie sau autorizaţia de retransmisie în copie şi avizul privind asignarea canalului sau frecvenței radio, eliberat de Instituția Publică ”Serviciul Național de Management al Frecvențelor radio și Securității Cibernetice”, care include rezultatul selectării, calculului şi coordonării canalului sau frecvenţei radio solicitate pentru utilizare.

În cazul în care numărul de licenţe este limitat, licenţele de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio se eliberează persoanelor juridice pe bază de concurs sau prin încredinţare directă, dacă dreptul oferit este o evoluţie succesivă pentru reţeaua deja construită şi furnizată în mod autorizat. La eliberarea prin încredinţare directă a licenţelor al căror număr este limitat, se depune o cerere la care se anexează planul de afaceri, care include descrierea abstractă a reţelei şi/sau serviciului, indicii de calitate şi condiţiile de furnizare a serviciului, capacitatea tehnică şi financiară a solicitantului de a realiza proiectul propus şi de a îndeplini condiţiile licenţei. La eliberarea prin concurs a licenţelor al căror număr este limitat, la actele susmenţionate se anexează şi alte documente şi informaţii prevăzute de caietul de sarcini privind organizarea şi desfăşurarea concursului.

In conformitate cu art. 26, alin. (24) din Legea 241/2007, în cazul respectării cerințelor ce țin de transmiterea, forma și conținutul declarației pentru eliberarea licenței, dar și în cazul rezultatelor pozitive ale verificării datelor expuse în aceasta, Agenția, în termen de 30 de zile de la data depunerii declarației respective, adoptă decizia privind eliberarea licenței. Această prevedere nu se aplică în cazul licențelor eliberate prin concurs.

Deciziile privind eliberarea licenţelor de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio sunt luate şi făcute publice de către Agenţie cît de curînd posibil după primirea cererii complete, dar nu mai tîrziu de 6 săptămîni, excepţia fiind licenţele care se eliberează prin concurs, pentru care termenul este de cel mult 8 luni.

Termenul de valabilitate a licenţelor de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio este de 5 ani de la data eliberării (incluzînd şi termenul pentru care a fost suspendată licenţa), cu excepţia:
a) licenţelor de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio eliberate în situaţia în care numărul licenţelor este limitat, pentru care termenul de valabilitate este de 15 ani;
b) licenţelor de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio pentru reţele şi/sau posturi de radio sau de televiziune în benzile de frecvențe care nu cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte, privind implimentarea televiziunii digitale terestre, care se eliberează pentru termenul de valabilitate a licențelor de emisie sau a autorizației de ratransmisie;
c) licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio eliberate pentru reţele destinate unor experimentări și testări ale rețelelor publice de comunicații electronice sau a unor transmisii ocazionale ale serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului, pentru care termenul de valabilitate este de cel mult 6 luni;
d) licenţelor solicitate pe un termen mai mic de 5 ani;
e) licențelor de utilizare a canalelor sau frecvențelor radio eliberate în situația în care numărul licențelor este limitat, pentru care termenul de valabilitate, stabilit de Guvern, este mai mic de 5 ani.

Eliberarea licenţelor, a copiilor şi duplicatelor acestora, reperfectarea şi modificarea acestora se efectuează gratis. Taxe se percep pentru eliberarea licenţelor de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio al căror număr este limitat. Aceste taxe se stabilesc de către Guvern şi se transferă la bugetul de stat.

Informaţii suplimentare la tel: 022-251-319, e-mail: marina.ursu@anrceti.md.

Ultima actualizare: 6/07/2023